1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Організація системи охорони об'єктів дипломатичного призначення в умовах виникнення загроз їх безпеці

Організація системи охорони об'єктів дипломатичного призначення в умовах виникнення загроз їх безпеці

І.М. Волков, Т.А. Сутюшев
УДК 355.44
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На підставі раніше проведеного аналізу можливих загроз безпеці дипломатичним представництвам (консульським установам) іноземних держав, розташованих на території України проведено розроблення типової схеми охорони стаціонарного об'єкту охорони дипломатичного призначення (місця компактного перебування) при виконанні службово-бойових завдань у відриві від пункту постійної дислокації військової частини. Запропоновані способи побудови охорони, елементи роботи командира при організації охорони та порядок проведення розрахунку сил.


Ключові слова: Національна гвардія України, охорона, забезпечення безпеки, дипломатичні представ- ництва, консульські установи, службово-бойове завдання

Список літератури

1. Про дипломатичні зносини: Віденська конвенція від 18 квітня 1961 року (ратифікована з обмовкою Указом Президії ВР СРСР № 2208-VI від 11.02.1964 р. Указом Президії ВР УРСР від 21.03.1964 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_048/conv.
2. Про консульські зносини: Віденська конвенція 1963 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 995_047/conv.
3. Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 № 876-VII // Офіційний вісник України від 28.03.2014. – 2014. – № 24. – С. 9.
4. Конопляник О.С. Адміністративно-правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломати-чних представництв іноземних держав: монографія / О.С. Конопляник, С.К. Гречанюк, В.О. Галай. – К.: ГО “Київський правозахисний альянс”, 2016. – 182 с.
5. Разработка мероприятий по повышению эффективности охраны и обороны стратегического объекта при веде-нии боевого противодействия разведывательно-диверсионным группам противника (шифр: “Сближение – ТС”). [ Текст]: отчет о НИР (заключительный). – Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище ВВС Украины, науч-ный руководитель Т.А. Сутюшев; ответственный исполнитель А.Е. Василенко. – Х., 1994. – 128 с.
6. Розроблення пропозицій щодо протидії підрозділам сил спеціальних операцій (ССО) при вирішенні завдання охорони та оборони стратегічного об’єкту (шифр: “Протидія”). [Текст]: звіт з НДР (заключний). – ХІ ВПС України, нау-ковий керівник к.в.н., доцент Т.А. Сутюшев, відповідальний виконавець Р.Р. Шакіров. – Х., 2003. – 182 с.
7. Санніков С.Г. Забезпечення безпеки дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні: роль та місце службово-бойової діяльності Національної гвардії України [Текст] / С.Г. Санніков, В.І. Воробйов // Честь і закон. – 2018. – №1. – С. 53-57.
8. Bureau of Diplomatic Security [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.state.gov/m/ds.
9. Legaj Information Institute. 22 U.S. Code § 4802 – Responsibility of Secretary of State [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/4802.
10. Young W. Embassy Security: From the Outside In / William Yong. – Santa Monica: RAND Corporation, 2013. – 6 p.
11. Про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які належать до персоналу дипломатичних місій: Віденська конвенція 1973 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_389.
12. Положення про військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Національної гвардії України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.07.2014 № 713 // Офіційний вісник України від 22.08.2014. – 2014. – № 65. – C. 77.
13. Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських уста-нов іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Націо-нальної гвардії України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.02.2016 № 74 // Офіційний вісник України від 25.03.2016. – 2016. – № 22. – C. 101.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Волков І. М. Організація системи охорони об'єктів дипломатичного призначення в умовах виникнення загроз їх безпеці / І.М. Волков, Т.А. Сутюшев  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 2(35). – С. 163-170. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.21.