1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Досвід застосування частин та підрозділів розвідки провідних країн світу у збройних конфліктах ХХІ століття

Досвід застосування частин та підрозділів розвідки провідних країн світу у збройних конфліктах ХХІ століття

О.М. Косогов, В.В. Олексіюк, В.М. Гогулов
УДК 355.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Трансформація традиційних військових форм і способів збройної боротьби в сучасних збройних конф- ліктах, стрімкий розвиток новітніх інформаційних технологій, поява нових зразків озброєння та військової техніки дали поштовх подальшому розвитку системи воєнної розвідки провідних країн світу. Розвідка ви- конує багатопланові функції і носить комплексний, інтегрований характер в рамках загальної системи на- ціональної безпеки держави. Характерною рисою розвідки у сучасних збройних конфліктах є те, що вона є невід’ємною складовою концепції мережоцентричної війни і носить упереджувальний характер у своїх діях. В певних умовах вона стає не тільки найважливішим видом бойового забезпечення, а й окремою формою ведення бойових дій. Події у збройних конфліктах початку ХХІ століття показали значні особливості і пев- ні проблеми в організації і веденні розвідки в ході бойових дій. Із продовженням протистояння на Сході України дослідження стосовно тенденцій розвитку воєнної розвідки та визначення вимог до неї є актуаль- ними і важливими науковими завданням. У статті розглядаються особливості застосування частин та підрозділів розвідки провідних країн світу у збройних конфліктах в Сирії, Афганістані, Іраку та Лівії. Про- ведено аналіз завдань, які покладались на частини та підрозділи розвідки, визначені форми і способи їх за- стосування. На основі проведеного аналізу визначені основні тенденції розвитку (застосування) частин та підрозділів розвідки, які дають змогу сформувати вимоги до комплекту розвідки тактичного рівня Зброй- них Сил України.


Ключові слова: спеціальна операція, збройні сили, частини та підрозділи розвідки, комплект розвідки, військова розвідка, безпілотні літальні апарати, робототехнічні комплекси, сили спеціальних операцій

Список літератури

1. Ільяшов О.А. Тенденції розвитку збройної боротьби у війнах четвертого–шостого поколінь / О.А. Ільяшов // На-
ука і оборона. – 2009. – № 3. – С. 43-48.
2. Богданович В. Забезпечення національної безпеки України потребує розробки концепції мережецентричної вій-ни [Електронний ресурс] / В. Богданович, Б. Ворович. – Режим доступу: http:// www.defpol.org.ua (Дата звернення: 17.01.2016).
3. Світова гібридна війна: український фронт: моногр. / за заг. ред. В.П. Горбуліна. – Київ: НІСД, 2017. – 496 с.
4. Renz B. Russia and hybrid warfare – going beyond the label [Електронний ресурс] / B. Renz, H. Smith // Project “Rus-sia and Hybrid Warfare: definitions, capabilities, scope and possible responses”. Funded by the Finnish Prime Minister’s Office, government’s analysis, assessments and research activities. – January 2016. – Р. 2-4. – Режим доступу: http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/publications/presentatios/papers/ap_1_2016.pdf (Last accessed: 16.09.2016).
5. Ільяшов О.А. Розвідка у сучасних воєнних конфліктах за досвідом іноземних країн: монографія / О.А. Ільяшов,
С.П. Мосов. – Київ, 2011. – 280 с.
6. Всевозрастающее значение разведки на поле боя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.komitet.net.ua/article/print/35788/ (Дата звернення: 13.11.2016).
7. Gates Robert M. A Balansed Strategy [Електронний ресурс] / Robert M. Gates // Foreign Affairs. – 2009. – No. 1. – Режим доступу: http://www.foreignaffairs.com/issues/2009/88/1 (Last accessed: 06.09.2015).
8. Lаsіcа Dаnіеl Т. Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory: a monograph [Електронний ресурс] / Dаnіеl Т. Lаsіcа. – USA, 2009. – Режим доступу: http://www.dtic.mil/cgi–bin/ GetTRDoc?AD=ADA513663 (Last accessed: 05.12.2015).
9. Золотарев П. Новые подходы в XXI веке [Електронний ресурс] / П. Золотарев. – Режим доступу: http://www.oko– planet.su/politik/politikmir/33300–pavel–zolotaryov–globalnoe–izmerenie–vojny.html. (Дата звернення: 10.01.2017).
10. Военные конфликты XXI века: антитеррористическая операция в Афганистане: Инф.-ан. обзор. – Мн.: НИИ ВС РБ, 2010. – 96 с.
11. Центр стратегических оценок и прогнозов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csef.ru/studies/defence/projects/new_military/analytics/1900/http://www.csef.ru/pdf/1900.pdf.
12. До питання застосування розвідувально-ударних і розвідувально-вогневих комплексів у мережецентричній вій-ні / О.М. Загорка, В.О. Колесніков, В.В. Коваль, І.О. Загорка // Наука і техніка Повітряних Сил збройних Сил України. – 2012. – № 3(9). – С. 8-13.
13. Чекинов С.Г. Прогнозирование тенденций военного искусства в начальном периоде ХХІ века / С.Г. Чекинов //
Военная мысль. – 2010. – № 7. – С. 19-33.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Косогов О. М. Досвід застосування частин та підрозділів розвідки провідних країн світу у збройних конфліктах ХХІ століття / О.М. Косогов, В.В. Олексіюк, В.М. Гогулов  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 2(35). – С. 171-175. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.22.