1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(35)'2019
  5. Метод розрахунку критерію чутливості контролю радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту

Метод розрахунку критерію чутливості контролю радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту

О.А. Дакі
Тематика статті: Загальні питання
УДК 621.317(045)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Показано, що збої у роботі радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту під час руху за маршрутом можуть привести до значних додаткових витрат, що обумовлене відхиленням від визначеного маршруту. Обґрунтовано, що контроль технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту на сьогодні є одним із способів підтримання їх у справному стані та істотно впливає на ефе- ктивність виконання ними поставлених завдань. Це пов’язано й з тим, що переважна більшість зазначених зразків радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту працюють у агресивному середовищі. Об- ґрунтовано, що оптимальні характеристики системи контролю технічного стану радіонавігаційних ком- плексів засобів водного транспорту необхідно розраховувати за умови забезпечення максимального (мініма- льного) значення відповідного критерію. Отже, постановка та розв’язання завдання розрахунку оптималь- них характеристик зазначеної вище системи контролю передбачає визначення конкретних критеріїв син- тезу. Метою даної роботи є розробка методу розрахунку критерію чутливості про технічний стан радіо- навігаційних комплексів засобів водного транспорту. Сформульоване завдання визначення оптимального методу контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту. Оптимальний є такий метод, який при заданій апріорній області “відхилення” параметрів контролю, заданому рівні завади, необхідному часі контролю дозволяє максимально звузити апостеріорну область “відхилення” параметрів системи (або функції цих параметрів). Розроблений метод розрахунку критерію чутливості про технічний стан радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту. Такий метод пропонується використовувати при обґрунтуванні оптимальних характеристик системи контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту при експлуатації. Подальші дослідження пропонується направити на обґрунтування та розрахунок інших критеріїв оптимальності та проведення їх порівняння.


Ключові слова: радіонавігаційний комплекс, засоби водного транспорту, критерій чутливості, пара- метри контролю

Список літератури

1. К вопросу построения автоматизированной системы мониторинга параметров высокоточного навигационного поля / В.В. Каретников, И.В. Пащенко, А.И. Соколов, И.Г. Кузнецов // Морская радиоэлектроника. – 2015. – № 2(52). – С. 24-27.
2. Соловьев И. Морская радиоэлектроника / И. Соловьев. – Санкт-Петербург: Политехника, 2003. – 185 с.
3. Rogers R.M. Applied Mathematics in Integrated Navigation Systems / R.M. Rogers // AIAA Educational Series. – American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc, Reston, VA, 2003.
4. Grewal, M.S. Global Positioning Systems, Inertial navigation and integration / M.S. Grewal, L.R. Weill, A.P. Andrews. – Wiley, New York, 2007.
5. Герасимов С.В. Синтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикання / С.В. Герасимов, О.А. Дакі, М.Ю. Яковлев // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2018. – № 79(2). – С. 73-76. https://doi.org/10.23939/istcmtm2018/02/073.
6. Admiralty list of radio signals “Global maritime distress and safety system (GMDSS)”. – Vol. 5. – NP 285. – 2000. – 338 p.
7. Герасимов С.В. Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю парамет-рів радіотехнічних систем морського транспорту / С.В. Герасимов, Ю.Є. Шапран, В.В. Кірвас // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 4(52). – С. 5-10.
8. Басов В.Г. Измерительные сигналы и функциональные устройства их обработки / В.Г. Басов. – Минск: БГУИР, 119 с.
9. Norman Friedman. The Naval Institute Guide to World Naval Weapon System / Norman Friedman. – Naval Institute Press, 2006. – 858 p.
10. Страхов А.Ф. Автоматизированные измерительные комплексы / А.Ф. Страхов. – М.: Энергоиздат, 1990. – 216 с.
11. Herasimov S. Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities / S. Herasimov, Yu. Shapran, M. Stakhova // Системи обробки інформації. – 2018. – Вип. 1(152). – C. 148-154. https://doi.org/10.30748/soi.2018.152.21.
12. Theoretical basic concepts for formation of the criteria for measurement signals synthesis optimality for control of complex radio engineering systems technical status / А. Bractslavska, S. Herasimov, H. Zubrytskyi, A. Tymochko, A. Timochko // Системи обробки інформації. – 2017. – № 5(151). – С. 151-157.
13. Qriffiths В.E. Optimal control of jump-linear gaussian systems / В.E. Qriffiths, K.A. Loparo // Int. J. of Control. – 1985. – Vol. 42. – No. 4. – P. 791-819.
14. Герасимов С.В. Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призна-чення їх допустимих відхилень / С.В. Герасимов, В.В. Грідіна // Системи обробки інформації. – 2018. – Вип. 2(153). – C. 159-164. https://doi.org/10.30748/soi.2018.153.20.
15. Чинков В.М. Методика синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану зразків озброєння при локальному обмеженні / В.М. Чинков, С.В. Герасимов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – № 1(14). – С. 194-197.
16. Characteristics of radiolocation scattering of the SU-25T attack aircraft model at different wavelength ranges / S. Herasimov, Y. Belevshchuk, I. Ryapolov, O. Tymochko, M. Pavlenko, O. Dmitriiev, M. Zhyvytskyi, N. Goncharenko // Information and Controlling Systems: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – 6/9 (96). – Р. 22-29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.152740.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дакі О. А. Метод розрахунку критерію чутливості контролю радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту / О.А. Дакі  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 2(35). – С. 184-189. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.24.