1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(57)'2019
  5. Построение алгоритма расчета времени прогнозирования технического состояния цифровых устройств радиоэлектронной техники при использовании методов физического диагностирования

Построение алгоритма расчета времени прогнозирования технического состояния цифровых устройств радиоэлектронной техники при использовании методов физического диагностирования

С.І. Глухов
Аннотации на языках:


Анотация: Работа посвящена построению алгоритма, который позволит определять интервал прогнозирования в случаях выхода значения диагностического параметра за установленные пределы при использовании методов физического ди- агностирования и результатов форсированных испытаний на надежность радиоэлектронных компонентов как со- ставляющих цифровых устройств блоков радиоэлектронной техники. Применение алгоритма позволит выполнять прогнозирование технического состояния цифровых устройств и определять их остаточный ресурс в работе новой автоматизированной системы технического диагностирования.


Ключевые слова: радиоэлектронная техника, цифровые устройства, радиоэлектронные компоненты, техниче- ское состояние, методы физического диагностирования, прогнозирование

Список литературы

1. Діагностування аналогових і цифрових пристроїв радіоелектронної техніки: монографія / В.В. Вишнівський,
М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, В.А. Проценко. – К.: ТОВ “Компанія ЛІК”, 2009. – 224 с.
2. Жердєв М.К. Побудова функціональних перевіряючих тестів для енергодинамічного та електромагнітного мето-
дів діагностування / М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, П.А. Шкуліпа // Системи обробки інформації. – 2013. – № 1(108). –
С. 49-52.
3. Основи теорії надійності та експлуатації радіоелектронних систем ХНУПС / В.І. Василишин, О.В. Чечуй,
С.В. Женжера, А.П. Глушко. – Х.: ХНУПС, 2018. – 268 с.
4. Острейковский В.А. Теория надежности / В.А. Острейковский. – М.: Высш. шк., 2003. – 463 с.
5. Буточнов А.Н. Основы надежности и технического обслуживания радиоэлектронных средств РТВ ПВО – Ч. 1 /
А.Н. Буточнов, Б.П. Креденцер. – К.: КВИРТУ ПВО, 1982. – 230 с.
6. Методика розробки діагностичного забезпечення РЕТ на основі енергостатичного методу діагностування з вико-
ристанням інформаційних технологій / С.В. Лєнков, М.К. Жердєв, І.В. Толок, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров // Системи озбро-
єння і військова техніка. – 2017. – № 4(52). – С. 46-51.
7. Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забез-
печення / М.К. Жердєв, О.В. Селюков, С.І. Глухов, С.В. Гахович, М.М. Нікіфоров // Системи озброєння і військова тех-
ніка. – 2018. – № 2(54). – С. 23-30. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.03.
8. Жиров Г.Б. Узагальнена діагностична модель цифрової ВІС для енергостатичного методу діагностування /
Г.Б. Жиров // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2005. – № 11. – С. 54-60.
9. Гахович С.В. Метод діагностування цифрових ТЕЗ / С.В. Гахович // Зб. наук. пр. ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2004. –
№ 4. – С. 24-30.
10. Жердєв М.К. Контроль технічного стану цифрових пристроїв енергостатичним методом / М.К. Жердєв,
В.В. Вишнівський, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 51-57.
11. Вишнівський В.В. Проблема побудови автоматизованих систем технічного діагностування інформаційних сис-
тем / В.В. Вишнівський // Защита информации. – 2016. – № 23. – С. 165-176.
12. Вишнівський В.В. Аналіз методів форсованих випробувань для отримання залежності зміни діагностичного па-
раметра від часу напрацювання напівпровідникових РЕК / В.В. Вишнівський, В.В. Василенко, В.В. Кузавков // Системи
управління, навігації та зв’язку. – 2015. – № 1(33). – C. 18-21.