1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(157)'2019
  5. Оптимізація методів теорії масового обслуговування для вирішення прикладних завдань розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності

Оптимізація методів теорії масового обслуговування для вирішення прикладних завдань розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності

О.В. Придатко, О.О. Смотр, Є.В. Мартин, В.В. Придатко, І.В. Солотвінський
Системи обробки інформації. — 2019. — № 2(157). – С. 146-153.
УДК 004.9:614.842
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведено аналіз наукових досягнень в галузі розроблення систем підтримки прийняття рішень регіонального розвитку, у тому числі регіональних систем безпеки життєдіяльності. Встановлено, що існуючі методи визначення параметрів функціонування регіональних систем безпеки життєдіяльності не володіють ознаками системного підходу та не враховують вплив одних параметрів функціонування системи на її інші складові. В основній частині роботи за результатами аналізу понятійної бази теорії масового обслуговування проведено оптимізацію статистичних методів визначення основних показників функціонування мереж масового обслуговування для їх застосування в процесі розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності. За результатами оптимізаційних процесів побудовано модель вирішення декларованих завдань та проведено її апробацію. Апробаційні результати підтвердили доцільність застосування оптимізованих методів теорії масового обслуговування для підтримки прийняття управлінських рішень в процесі розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності.


Ключові слова: система масового обслуговування, регіон, рятувальні формування, системний підхід

Список літератури

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій №61-р від 25.01.2017 р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80.
2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони № 564 від 17.07.2013 р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/564-2013-%D0%BF.
3. Хмель П. Комп’ютетне моделювання процесів проектно-орієнтованого управління дуальними системами / П. Хмель, Є.В. Мартин, С.Є. Лясковська // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2016. – № 14. – С. 61-68.
4. Зачко О.Б. Моделі та методи безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем: методологічний підхід / О.Б. Зачко, І.Г. Зачко // Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2016. – Вип. 2. – С. 86-90.
5. Безпеко-орієнтоване управління регіональними проектами захисту критичних інфраструктур засобами системи 112 / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, Д.С. Кобилкін, Р.Р. Головатий // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2016. – № 1(57). – С. 49-55.
6. Івашков Ю.Б. Аналіз факторів, які визначають порядок функціонування Державної прикордонної служби України в умовах особливого періоду / Ю.Б. Івашков, В.В. Залож // Збірник наукових праць Харківського національного університет Повітряних Сил. – 2017. – Вип. 1(50). – С. 42-47.
7. Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, Є.В. Шубін // Системи обробки інформації. – 2019. – № 1(156). – С. 64-73. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.09.
8. Козлов Ю.В. Метод побудови ранжируваних списків кандидатів на заміщення посад для прийняття кадрових рішень / Ю.В. Козлов, О.О. Новикова // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – Вип. 1(55). – С. 111-115. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.55.15.
9. Експертні оцінки. Метод “Делфі” як технологія прийняття управлінських рішень / А.І. Куртов, О.В. Полікашин, А.І. Потіхенський, В.М. Александров // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 1(50). – С. 118-122.
10. Гащук Л.П. Прийняття рішень в умовах невизначеності та технологія експертних оцінок / Л.П. Гащук, П.М. Гащук // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2017. – № 16. – С. 6-26.
11. Shcherbachenko О. Organizational and technological backgrounds of project configuration management for firefighting / O. Shcherbachenko // TEKA an international quarterly journal on motorization, vehicle operation, energy efficiency and mechanical engineering. – 2017. – № 3(17). – С. 49-53.
12. Tryguba A. Scientific and methodological grounds for investigating the connections in fire extinguishing systems of the united territorial communities / A. Tryguba, R. Ratushny, O. Shcherbachenko // Przedsiębiorczość i zarządzanie: Bezpieczeństwo zintegrowane współczesnej Polski. – Warszawa, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Tom XIX, Zeszyt 2, Część 3. – 2018. – ss. 153-166.
13. Щербаченко О.М. Обґрунтування сценаріїв розвитку систем пожежогасіння об’єднаних територіальних громад / О.М. Щербаченко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2018. – № 17. – С. 14-22.
14. System approach to the investigation of the projects of the fire-fighting systems’ functioning and development of the united territorial communities / A. Tryguba, R. Ratushny, O. Shcherbachenko, O. Bashynsky // TEKA an international quarterly journal on motorization, vehicle operation, energy efficiency and mechanical engineering. – 2018. – Vol. 18, № 1. – С. 5-12.
15. Informational System of Project Management in the Areas of Regional Security Systems' Development / O. Prydatko, O. Smotr, Yu. Borzov, I. Solotvinskyi, O. Didyk // 2018 IEEE Second Conference on Data Stream Mining & Processing. – 2018. – № 2. – С. 187-192.
16. Модель портфельного управління проектами розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності / О.В. Придатко, І.В. Солотвінський, І.Я. Кокотко, М.Я. Івановський // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 36. – С. 42-50.

Бібліографічний опис для цитування:
Оптимізація методів теорії масового обслуговування для вирішення прикладних завдань розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності / О.В. Придатко, О.О. Смотр, Є.В. Мартин, В.В. Придатко, І.В. Солотвінський  // Системи обробки інформації. – 2019. – № 2(157). – С. 146-153. https://doi.org/10.30748/soi.2019.157.21.

Whoops, looks like something went wrong.