1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Інформатизація управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення при динамічній зміні обстановки в районі ведення бойових дій

Інформатизація управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення при динамічній зміні обстановки в районі ведення бойових дій

Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, М.В. Борисенко, М.Ю. Кузнєцова
УДК 4.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядаються концептуальні і змістовні аспекти інформатизації управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення. Наводиться розширене тлумачення таких понять, як структурна динаміка, управління структурною динамікою, виділяються основні типи структур складних багатоструктурних систем військового призначення, формулюються положення, що відносяться до подання інформаційно-телекомунікаційного середовища і єдиного інформаційно-комунікаційного простору, розглядається питання моніторингу станів середовища, в якому ведуться операції (бойові дії). Виділяються основні групи деструктивних впливів на складні системи військового призначення, що мають безпосереднє відношення до негативного впливу на процеси управління структурною динамікою складних систем та інформатизацію цих процесів. Інформатизація управління структурною динамікою складних систем військового призначення подається як організаційно-технічний процес, в основі якого покладене застосування інформаційних засобів і технологій формування і реалізації управлінських рішень на етапах планування і ведення операції (бойових дій) угрупованнями збройних сил для забезпечення ефективного управління структурною динамікою складних систем військового призначення. До технологічної основи інформатизації відносяться телекомунікаційно-інформаційні технології, що реалізуються у відповідності з принципами системного підходу.


Ключові слова: інформатизація, структурна динаміка, управління структурною динамікою, інформа-ційні і комунікаційні технології

Список літератури

1.Управління структурною динамікою складних систем військового призначення у оперативно-тактичній обстано-вці, що динамічно змінюється / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, О.В. Довбня, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 2(35). – С. 16-26. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.02.
2.Демідов Б.О. Принципи, методи та підходи до отримання узагальнених даних про навколишній простір при йогомоніторингу з використанням інтегральних багатодатчикових комплексів військового та подвійного призначення / Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носік // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 3(28). – С. 14-31. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.28.02.
3.Демидов Б.А. Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения воо-руженных сил государства: Монография в 2 книгах. Книга 1 / Б.А. Демидов, О.П. Коростылев. – К.: ИД “Стилос”, 2016. – 655 с.
4.Системно-концептуальные основы методологии военно-научных исследований и решения прикладных военно-технических проблем: Монография в 3 книгах. Книга 1 / Б.А. Демидов, С.Н. Остапенко, М.И. Луханин и др.; под ред. Б.А. Демидова. – Тверь, 2014. – 676 с.
5.Информационные, специальные, воздушно-десантные и аэромобильные операции армий ведущих зарубежныхгосударств: Информационно-аналитический сборник / А.Н. Сидорин, И.А. Рябченко, В.П. Герасимов и др. – М.: Воениз-дат, 2011. – 344 с.
6.Перспективные способы деструктивного воздействия на системы военного управления в едином информацион-ном пространстве / П.И. Антонович, С.И. Макаренко, Р.Л. Михайлов, К.В. Ушанев // Вестник академии военных наук. – 2014. – № 3(48). – С. 93-101.
7.Боговик А.В. Эффективность систем военной связи и методы её оценки / А.В. Боговик, В.В. Игнатов. – СПб.:ВАС, 2006. – 183 с.
8.Бородацкий Ю.В. Информационные технологии в военном деле (основы теории и практического применения) /Ю.В. Бородацкий, Ю.Г. Лободинский. – М.:Горячая линия Телеком, 2008. – 392с.
9.Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах нача-ла XXI века: монография / С.И. Макаренко. – СПб.: Наукоёмкие технологии, 2017. – 546 с.
10.Основы теории управления в системах специального назначения / Ю.В. Бородакий, А.В. Боговик, И.В. Курсо-нов и др.; под общ. ред. Ю.В. Бородакия, В.В. Масановца. – М.: Управление делами президента РФ, 2008. – 400 с.
11.Информационные технологии в системе управления силами ВМФ (теория и практика, состояние и перспективыразвития) / В.Ф. Шпак, Н.Ф. Директоров, В.И. Мирошников и др. – СПб.: Элмор, 2005. – 832 с.
12.Демидов Б.А. Концептуальные аспекты информатизации и автоматизации управления в вооруженных силахгосударства / Б.А. Демидов, Д.А. Гриб, О.А. Хмелевская // Збірник наукових праць ХНУПС. – 2017. – Вип. 5(54). – С. 38-47.
13.Московитов Н. Перспективы создания глобальной информационной сети МО США / Н. Московитов, Г. Рыба-ков // Зарубежное военное обозрение. – 2013. – № 7. – С. 8-19.
14.Тарасов А.К. Принципы стратегического управления в теории принятия решений: монография / А.К. Тарасов. –М.: Финансы и статистика, 2012. – 144 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Інформатизація управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення при динамічній зміні обстановки в районі ведення бойових дій / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, М.В. Борисенко, М.Ю. Кузнєцова  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 2(60). – С. 7-15. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.01.