1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Метод формування інформаційного середовища навчання диспетчерів управління повітряним рухом в процесі тренажерної підготовки

Метод формування інформаційного середовища навчання диспетчерів управління повітряним рухом в процесі тренажерної підготовки

В.С. Сторчак, Ю.Г. Ковальов
УДК 656.7.022
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Предметом вивчення статті є аналіз засобів забезпечення підвищення рівня професійної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом за рахунок використання тренажерів в процесі професійної під-готовки. Метою статті є представлення результатів розробки методу формування інформаційного сере-довища навчання диспетчерів управління повітряним рухом в процесі тренажерної підготовки для вибору початкових умов відображення елементів повітряної обстановки на основі рівня підготовки і дій диспет-черів управління повітряним рухом. У статті запропоновано метод формування інформаційного середови-ща навчання диспетчерів управління повітряним рухом в процесі тренажерної підготовки. Даний метод дозволить сформувати початкові умови відображення елементів повітряної обстановки відповідної інфо-рмаційної моделі в залежності від значень вхідної інформації. Як висновок – отримав подальший розвиток метод нечіткого логічного висновку за алгоритмом Мамдані для формування початкових умов відображен-ня елементів повітряної обстановки відповідної інформаційної моделі для подальшого її імітаційного моде-лювання в тренажері. Метод відрізняється від відомих процедурою вибору різних варіантів формування інформаційної моделі на безлічі інформаційних елементів повітряної обстановки залежно від вихідних да-них, що надходять на вхід інтелектуальної системи тренажера.


Ключові слова: диспетчер УПР, тренажерна підготовка, тренажер, тренажерна підготовка, інте-лектуальна система, інформаційна модель.

Список літератури

1.Тренажерные комплексы и тренажеры: технологии разраб. и опыт эксплуатации / В.Е. Шукшунов, В.В. Циблиев,С.И. Потоцкий и др. – М.: Машиностроение, 2005. – 383 с.
2.Душков Б.А. Хрестоматия по инженерной психологии / Б.А. Душков, Б.Ф. Ломов, Б.А. Смирнов. – М.: Высшаяшкола, 1991. – 287 с.
3.Крылов А.А. Эргономика / А.А. Крылов. – Л.: Ленинградский ун-т, 1988. – 184 с.
4.Проблемы современного энергетического тренажёростроения через призму терминологии / С.И. Магид, И.Ш.Загретдинов, С.В. Мищеряков, Е.Н. Архипова, Л.П. Музыка // Оперативное управление в электроэнергетике. – 2007. – № 1. – С. 35-51.
5.Принципы построения перспективных тренажёрных систем подготовки операторов АСУ динамическими объек-тами / М.А. Павленко, А.И. Тимочко, Г.С. Степанов, В.Г. Чернов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2014. – № 1(19). – С. 112-117.
6.Неделько В.Н. Интегрированная уровневая база знаний для систем поддержки принятия решений реальноговремени / В.Н. Неделько // Искусственный интеллект. – 2003. – № 4 – С. 335-341.
7.Разработка метода адаптивного управления информационными моделями в подсистеме информационного обес-печения процесса принятия решения по управлению сложными динамическими системами / Б.І. Нізієнко, М.А. Павлен-ко, С.Г. Шило, П.Г. Бердник // Системи обробки інформації. – 2004. – № 11(39). – С. 125-140.
8.Инженерная психология и синтез систем отображения информации / В.Ф. Венда. – М.: Машиностроение,1982. – 400 с.
9.Усков А.А. Интеллектуальные системы управления на основе методов нечеткой логики / А.А. Усков, В.В. Круг-лов. – Смоленск: Смоленская городская типография, 2003. – 177 с.
10.Борисов Б.Б. Разработка метода логического вывода для интеллектуальной системы поддержки принятия ре-шений в штабе объединения ПВО: дисс. ... канд. техн. наук: 20.02.12 / Борисов Борис Борисович. – Х.: ВИРТА ПВО, 1993. – 242 с.
11.Scharf H. A self-organizing algorithm for the control of a robot arm / H. Scharf, N. Mandic, E.H. Mamdani // Int. J.Robotics and Automation. – 1986. – Vol. 1(1). – Р. 33-41.
12.Takagi T. Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to Modeling and Control / T. Takagi, M. Sugeno //IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics. – 1985. – Vol. 15(1). – Р. 116-132.
13.Аверкин А.Н. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / А.Н. Аверкин, И.З. Ба-тыршин, А.Ф. Блишун. – М.: Наука, 1986. – 312 с.
14.Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / А.В. Леоненков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 716 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сторчак В. С. Метод формування інформаційного середовища навчання диспетчерів управління повітряним рухом в процесі тренажерної підготовки / В.С. Сторчак, Ю.Г. Ковальов  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 2(60). – С. 67-74. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.09.