1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 2(60)'2019
  5. Efficiency of measures of radio electronic protection of objects from radiometric detection systems by using special coatings

Efficiency of measures of radio electronic protection of objects from radiometric detection systems by using special coatings

R. Sydorenko, G. Akulinin, S. Bezverkhiy, A. Goncharov
Annotations languages:


Description: One of the most significant factors in improving the effectiveness of measures to reduce the visibility of troops and objects is the means of reducing the visibility on the basis of scattering and absorbing coatings, the application of which leads to a sig-nificant reduction in the range and probability of identification and identification of objects. The purpose of the article is to de-velop a mathematical apparatus for assessing the effectiveness of measures of radio-electronic protection of objects from radio-metric detection systems through the use of special coatings. An estimation of the possibilities of exploration of objects by equip-ment of radio-thermal exploration, which is installed on spacecraft, reconnaissance aircraft and unmanned aerial vehicles. The necessary data for the calculation of objects and conditions of exploration by radiometric detection systems are given. Provision is required for the calculation of the initial data on objects and terms of conduct of intelligence. The coefficients of extinction of radio waves in the atmosphere, clouds and rain and other precipitation s are analyzed and summarized in a systematic form. The analytical expressions for calculating the signal-to-noise ratio perceived by the operator's eye on the radio-thermal image and the efficiency of reducing the radio thermal visibility of objects during their protection with the help of scattering and absorbing coatings are obtained. A mathematical device was developed for assessing the efficiency of reducing the radio thermal imprint-ing of objects due to the use of scattering and absorbing coatings. As a result, a mathematical instrument was developed to as-sess the effectiveness of radio-electronic protection of objects from radiometric detection systems, which would allow to assess the reduction of the object's visibility from radiometric detection systems for the practical determination of the effectiveness of the application of special coatings.


Keywords: reduced visibility of objects, scattering and absorbing coatings, radio thermal intelligence systems, radio elec-tronic protection.

References

1.Slipchenko, V.I. (1999), “Analiz voyennoy kampanii NATO protiv Yugoslavii vesnoy 1999” [Analysis of the militarycampaign of NATO against Yugoslavia in the spring of 1999], Arms Exports, No. 3, pp. 4-12.
2.Gursky, B. and Svobodin, A. (2003), “Sistemy navedeniya raket klassa “zemlya-zemlya” – osnova dal'nego ognevogoporazheniya nazemnykh tseley” [Earth-ground-class missile guidance systems - the basis of long-range fire attack of ground tar-gets], High-precision weapons, pp. 24-26.
3.Zweibaum, F. (1986), Radiometry and military, Photonics Spectra, No. 8, pp. 113-116.
4.Savenkov, A. (1990), “Razrabotka vysokotochnykh vsepogodnykh sistem navedeniya malorazmernykh sredstv poraz-heniya ob'yektov VVT” [Development of high-precision all-weather guidance systems for small-sized weapons of weapons and military equipment], Defense Equipment, No. 9, pp. 18-19.
5.Sotnikov, A.M. and Gavrilov, A.B. (2004), “Model' protivodeystviya upravlyayemym sredstvam porazheniya s radi-ometricheskimi golovkami samonavedeniya” [Model of counteraction to controlled weapons with radiometric homing heads], Information Processing Systems, No. 11(39), pp. 185-190.
6.(2004), “Umenie byit nevidimyim. Konstruktsiya “Kontrast KMS” – kvintessentsiya maskirovochnogo iskusstva”[Theability to be invisible. The design “Contrast KMS” is a quintessence of masking art], Defense Express, No. 12(37).
7.Sotnikov, A.M., Krasnoshapka, I.V. and Gavrilov, A.B. (2005), “Metod snizheniya ra-diometricheskoy nablyudayemostinazemnykh malorazmernykh ob”yektov” [The method of reducing the radiometric observability of ground-based small-sized objects], Information Processing Systems, No. 1(41), pp. 169-172.
8.Sydorenko, R.H., Hridin, V.I., Reznichenko, A.I. and Filippenkov, O.V. (2018), “Otsinka efektyvnosti znyzhennia ra-diolokatsiinoi pomitnosti obiektiv za rakhunok vykorystannia rozsiiuchykh ta pohlynaiuchykh pokryttiv” [Evaluation of effi-ciency of reduction of radar visible objects by using scattering and absorbing coatings], Systems of Arms and Military Equipment, No. 1(53), pp. 189-194. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.53.27.
9.Betyaev, Y. (1988), “Radiopogloshchayushchiye materialy i tekhnologiya “Stels” [Radio absorbing materials and tech-nology “Stealth”], Foreign Military Review, No. 6, pp. 45-46.
10.Antyufeev, V.I., Bykov, V.N. and Makarenko, B.I. (2002), “Primeneniye printsipov radiometrii v korrelyatsionno-ekstremal'nykh sistemakh navigatsii letatel'nykh apparatov po nazemnym oriyentiram” [Application of the principles of radiome-try in the correlation-extremal navigation systems of aircraft on landmarks], Arsenal XXI, No.1, pp. 37-41.
11.Sydorenko, R.H., Akulinin, H.V. and Skopintsev, O.O. (2017), “Pasyvni zasoby radioelektronnoho zakhystu obiektivvid vplyvu suchasnykh ta perspektyvnykh zasobiv urazhennia” [Passive facilities of radio electronic defense of objects from in-fluence modern and perspective decimators], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 1(26), pp. 156-159. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.31.
12.Berkovich, R. (1968), “Sovremennaya radiolokatsiya Analiz, raschet i proektirovanie sistem” [Modern radiolocation.Analysis, calculation and design of systems], Book on demand, Mosсow, 700 p.

Reference:
 Sydorenko, R.H., Akulinin, H.V., Bezverkhyi, S.A. and Honcharov, A.A. (2019), “Efektyvnist zakhodiv radioelektronnoho zakhystu obiektiv vid radiometrychnykh system vyiavlennia za rakhunok vykorystannia spetsialnykh pokryttiv” [Efficiency of measures of radio electronic protection of objects from radiometric detection systems by using special coatings], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 2(60), pp. 106-112. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.14.