1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 2(60)'2019
  5. Theoretical and natural preconditions to achieve abnormal low friction and wear in tribology

Theoretical and natural preconditions to achieve abnormal low friction and wear in tribology

V. Voytov, V. Stadnychenko, V. Varvarov
Annotations languages:


Description: The article presents the theoretical and experimental prerequisites for achieving abnormally low friction and wear in tri-bology from the perspective of modern physical theories and quantum-mechanical approach to the explanation of energy dissipa-tion under external friction. Modern achievements of structural-energetic and molecular-mechanical theories of friction and wear allow us to consider the tribosystem as a generator of the transformation of mechanical energy into heat. All measures aimed at increasing the wear resistance of tribosystems, directly or indirectly aimed at increasing the efficiency of this heat gen-erator, and in this direction identified two main paths. The first is to reduce the amount of energy expended on the destruction of the surface layer by improving the lubricant, the structures of materials, the application of various types of wear-resistant coat-ings; the second is the improvement of the conditions of contact interaction, the reduction of the coefficient of friction and, as a consequence, the reduction of the absolute magnitude of the external energy supplied to the tribosystem. The second way is more promising. The modern development of tribomaterial studies allowed formulating a new, rather effective way of reducing friction and wear of different tribosystems by tribomodification of the surface layer. The purpose of such tribodomodification is to create the most favorable (compatible, for Harkunov) conditions of microcontact quasi-elastic interaction that occurs at the level of microrelief. Consideration of quasi-elastic interaction from the position of nonequilibrium thermodynamics allowed the authors of some papers to put forward the hypothesis that such interaction may be an anti-dissipative factor, which leads to the with-drawal of accumulated internal energy from the tribosystem. Among these factors, the main contribution belongs to the kinetic (wave) component of the frictional force, which is formed with a difference in braking rates with molecular-mechanical interac-tion and slipping when accelerating them.


Keywords: abnormally low friction and wear, “zero” friction, “negative” friction, tribosystem, entropy pump, molecular-mechanical component of the friction force, wave component of the friction force.

References

1.Amiri, M. and Khonsari, M.M. (2010), On the thermodynamics of friction and wear – a review, Entropy, Vol. 12,pp. 1021-1049.
2.Yunhui, M., Dehua, T., Xicheng, W. and Qinghua, L. (2010), Research on friction-coatings with activated ultra-thick tin-base, Advances in Tribology, pp. 915-919.
3.Denisova, N.E., Shorin, V.A., Gontar, I.N., Volchihina, N.I. and Shorina, N.S. (2006), “Tribotehnicheskoematerialovedenie i tribotehnologiya” [Tribotechnical material science and tribotechnology], Penza state univ., Penza, 248 p.
4.Kostetskiy, B.I., Nosovskiy, I.G. and Karaulov, A.K. (1976), “Poverhnostnaya prochnost materialov pri trenii” [Surfacestrength of materials under friction], Tehnika, Kyiv, 296 p.
5.Kragelskiy, I.V., Dobyichin, M.N. and Kombalov, V.S. (1977), “Osnovyi raschetov na trenie i iznos” [Basics of calcula-tions for friction and wear], Mashinostroenie, Moscow, 526 p.
6.Zaporozhets, V.V., Stadnichenko, V.N. and Troshin, O.M. (2010), “Mehanizm disipatsiyi energiyi pri tertimetalokeramichnogo sharu v tehnologiyah tribotehnichnogo vidnovlennya detaley mashin i mehanizmiv” [Mechanism of dissipation of energy in the friction of the metal-ceramic layer in the technologies of tribotechnical restoration of machine parts and mechanisms], Systems of Arms and Military Equipment, No. 2(22), pp. 113-118.
7.Troshin, O.N., Stadnichenko, V.N., Stadnichenko, N.G., Zhukov, R.A. and Krasnitskiy, S.V. (2014), “Metodicheskieaspektyi neravnovesnoy samoorganizatsii tribosistem” [Methodical aspects of non-equilibrium tribosystem self-organization], Systems of Arms and Military Equipment, No. 1(37), pp. 233-241.
8.Zaporozhets, V.V., Stadnichenko, V.M. and Troshin, O.N. (2010), “O mehanizmah podvizhnosti metallokeramicheskogosloya v tehnologiyah tribotehnicheskogo vosstanovleniya detaley” [About the mechanisms of mobility of the metal-ceramic layer in the technologies of tribotechnical restoration of parts], Military-Technical Collection, No. 3, pp. 101-106.
9.Garkunov, D.N. (2002), “Tribotehnika (konstruirovanie, izgotovlenie i ekspluatatsiya mashin” [Tribotechnics (design,manufacture and operation of machines)], Izdatelstvo MSHA, Moscow, 632 p.
10.Veynik, A.I. (1973), “Termodinamicheskaya para” [Thermodynamic pair], Nauka i tehnika, Minsk, 383 p.
11.Fedorov, S.V. (2007), “Obschie zakonomernosti evolyutsii treniya s pozitsiy samoorganizatsii i sinergizma” [Generalregularities of the evolution of friction from the standpoint of self-organization and synergism], Izvestiya KGTU, No. 11, pp. 22-31.
12.Zaporozhets, V.V. and Stadnichenko, V.N. (2012), “Identifikatsiya nanoiznosnyih rezhimov treniya s ispolzovaniemmetoda akusticheskoy emissii” [Identification of nano-wear friction modes using the method of acoustic emission], Tehnologicheskie sistemy, No. 4, pp. 42-56.
13.Zaporozhets, V.V., Stadnichenko, V.M. and Troshin, O.N. (2013), “Teoreticheskie i eksperimentalnyie osnovyiakustiko-emissionnoy identifikatsii mehanizmov iznashivaniya i prognozirovaniya resursa tribosistem” [Theoretical and experimental fundamentals of acoustic emission identification of wear mechanisms and tribosystem resource prediction], Problems of tribology, No. 1, pp. 16-29.
14.Zaporozhets, V.V. and Stadnichenko, V.N. (2013), “MehanIzmi pripratsyuvannya par tertya v ob’emnih gidromashinahv umovah nanoznoshuvannya v prisutnosti tribovidnovlyuyuchih sumishey” [Mechanisms of working of friction pairs in volu-metric hydrofoils under conditions of nanosilence in the presence of tribo-reducing mixtures], Problems of tribology, No. 4, pp. 92-95.
15.Nikolis, G. and Prigozhin, I. (2000), “Poznanie slozhnogo” [Exploring Complexity], Mir, Moscow, 344 p.
16.Prigozhin, I. and Stengers, I. (1984), “Poryadok iz haosa: Novyiy dialog cheloveka s prirodoy” [Order out of chaos:Man's new dialogue with nature], Progress, Moscow, 432 p.
17.Arnold, V.I. (2000), “Teoriya katastrof” [The theory of catastrophes], Nauka, Moscow, 128 p.
18.Stadnichenko, V.N., Troshin, O.N., Stadnichenko, N.G., Priymak, A.V. and Prosyanik, I.I. (2011), “Klassifikatsiyavidov nanoiznosa po znacheniyu koeffitsienta dissipatsii podvodimoy vneshney energii k tribosisteme” [Classification of types of nano-bearing by the value of the coefficient of dissipation of the supplied external energy to the tribosystem], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, No. 1(27), pp. 51-61.
19.Bershadskiy, L.I. (1992), “O samoorganizatsii i kontseptsiyah iznosostoykosti tribosistem” [About self-organizationand concepts of wear resistance of tribosystems], Friction and Wear, No. 6, pp. 1077-1094.
20.Vladimirov, V.I. (1988), “Problemyi fiziki treniya i iznashivaniya” [Problems of friction and wear physics], Fizikaiznosostoykosti poverhnostey metallov: Sb. nauch. tr. Fiziko-tehnicheskiy institut, pp. 8-41.
21.Shlihting, I.I. (1974), “Teoriya pogranichnogo sloya” [Theory of the boundary layer], Nauka, Moscow, 712 p.
22.Dzyuba, A.F. (2010), “Tehnologiya 2-kratnogo uvelicheniya skorosti hoda tihohodnyih sudov (suhogruzov, tankerov,supertankerov)” [The technology of 2-fold increase in the speed of low-speed vessels (dry cargo, tankers, supertankers)], Rostov-na-Donu, 35 p., available at: http://www.relga.ru/tgu/upload/Media/4160.pdf (accessed 1 March 2012).
23.Stadnichenko, V.N., Stadnichenko, N.G., Dzhus, R.N. and Troshin, O.N. (2004), “Ob obrazovanii i funktsionirovaniimetallokeramicheskogo pokryitiya, poluchennogo s pomoschyu revitalizantov” [On the formation and functioning of a cermet coating obtained using revitalizants], Bulletin of Science and Technology, No. 1(16), pp. 18-27.
24.Tesla, N. (2009), “Utrachennyie izobreteniya Nikolyi Tesla” [The lost inventions of Nikola Tesla], Eksmo, Moscow, 288 p.
25.Hanin, M.V. (1984), “Mehanicheskoe iznashivanie materialov” [Mechanical wear of materials], Izd. Standartov, Moscow, 152 p.
26.Voytov, V.A. Stadnichenko, N.G., Dzhus, R.N., Stadnichenko, V.N. and Bilyik, V.P. (2005), “Tehnologiitribotehnicheskogo vosstanovleniya – obzor i analiz perspektiv” [Tribotechnical recovery technologies – review and analysis of perspectives], Problems of Tribology, No. 2, pp. 67-74.
27.Troshin, O.N. (2015), “Neravnovesnaya samoorganizatsiya v tribosistemah” [Nonequilibrium self-organization in tri-bosystems], Creation and modernization of armament and military equipment in modern conditions: Collection of Abstracts of 15 Scientific and Technical Conferences, DNVTs ZS Ukrayini, FOP Braginets O.V., Chernigiv, pp. 178-179.
28.Troshin, O.N. (2017), “Nauchnaya paradigma dostizheniya anomalno nizkogo treniya v tribologii” [The scientific para-digm of achieving abnormally low friction in tribology], Journal of HNTUSG, No. 184, pp. 102-110.
29.Nosonovsky, M. and Mortazavi, V. (2014), Friction-Induced Vibrations and Self-Organization. Mechanics and Non-Equilibrium Thermodynamics of Sliding Contact, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 331 p.
30.Budanov, B.V., Kudinov, V.A. and Tolstoy, D.M. (1980), “Vzaimosvyaz treniya i kolebaniy” [The relationship of fric-tion and vibrations], Friction and Wear, No. 1, pp.79-89.
31.Dzyuba, A.F. (2006), Pat. 2397101 S1 RF, MPK V63V 1/36 (2006.01) “Ustroystvo dlya uvelicheniya skorosti hodasudna” [Device to increase the speed of the ship], No. 2009121794/11, stated 08.06.2009, published 20.08.2010, newsletter No. 23.
32.Zaporozhets, V.V., Stadnichenko, V.M. and Troshin, O.M. (2013), “Fizichni osnovi nerivnovazhnogosamovporyadkuvannya v tribosistemi” [Physical foundations of unsustainable self-order in tribosystems], Technological Systems, No.4 (65), pp. 62-70.
33.Ivanova, V.S. (1992), “Sinergetika: prochnost i razrushenie metallicheskih materialov” [Synergetics: strength and de-struction of metallic materials], RAN, Moscow, 160 p.
34.Vasilev, A.S. Dalskiy, A.M., Zolotarevskiy, Yu.M and Kondakov, A.I. (2005), “Napravlennoe formirovanie svoystvizdeliy mashinostroeniya” [Directional formation of the properties of engineering products], Mashinostroenie, Moscow, 384 p.
35.Pogodaev, L.I. (2013), “Strukturno-energeticheskie modeli povedeniya (nadezhnosti) materialov pri impulsnomnagruzhenii” [Structural and energy models of behavior (reliability) of materials under pulsed loading], Friction, Wear, Grease, Vol. 15, No. 57, available at: www.tribo.ru/ (accessed 17 March 2015).
36.Protasov, B.V. (1979), “Energeticheskie sootnosheniya v tribosopryazhenii i prognozirovanie ego dolgovechnosti” [En-ergy relations in tribo-conjugation and prediction of its durability], Saratov University, Saratov, 152 p.
37.Bhushan, B. (2005), Nanotribology and Nanomechanics an Introduction, Springer-Verlag, Heidelberg, 1148 p.
38.Stadnichenko, V.M. and Troshin, O.M. (2016), Gray’s Paradox and Wave Solutions in Explaining Anomalously LowFriction and Wear in Tribology, International Journal of Materials Science and Applications, Vol. 5, No. 1, pp. 23-30.
39.Stadnichenko, V.N. and Troshin, O.M. (2007), “Sinergeticheskaya kontseptsiya samoorganizatsii v tribologicheskihsistemah pri upravlenii teplovyim potokom” [Synergetic concept of self-organization in tribological systems in the management of heat flow], Bulletin of the Technical University “KhPI”, No. 17, pp. 49-62.
40.Gutowski, P. and Leus, M. (2015), Computational Model for Friction Force Estimation in Sliding Motion at TransverseTangential Vibrations of Elastic Contact Support, Tribology International, Vol. 90, No. 1, pp. 455-462.
41.Starcevic, J. and Filippov, A.E. (2012), Simulation of the influence of ultrasonic in-plane oscillations on dry frictionaccounting for stick and creep, Physical Mesomechanics, Vol. 15, No. 3, pp. 330-332.
42.Vladimirov, V.I. (2008), “Problemyi fiziki treniya i iznashivaniya” [Problems of friction and wear physics], Friction,Wear, Grease, Vol. 10, No. 2, pp. 7-31, available at: www.tribo.ru/ (accessed 22 March 2011).
43.Hebda, M. and Chichinadze, A.V. (1989), “Spravochnik po tribotehnike: v 3 t. T.1. Teoreticheskie osnovy” [TribotechHandbook: in 3 vol. Vol. 1. Theoretical basis], Mashinostroenie, Moscow, 400 p.
44.Konyushaya, Yu.P. (1979), “Otkryitiya sovetskih uchenyih” [Discoveries of Soviet scientists], Moscow Worker, Mos-cow, 688 p.
45.Stadnichenko, V.N., Troshin, O.N., Priymak, A.V., Kisel, E.A., Veretelnikov, R.S. and Gurzhiy, K.A. (2010),“Prognozirovanie resursa tribosistem, rabotayuschih v rezhime nanoiznashivaniya, metodom akusticheskoy emissii” [Predicting the resource of tribosystems operating in the nanodelivery mode using the acoustic emission method], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, No. 4(26), pp. 41-48.
46.Bokshteyn, B.S. (1984), “Atomyi bluzhdayut po kristallu in Richardson” [Atoms wander around the crystal], Nauka,Moscow, 208 p.
47.Makarov, Z.Yu. (2014), “Ratsionalnyiy status sluchaynosti v nauchnom determenizme” [The rational status of random-ness in scientific determinism], Philosophy of Science: traditions and innovations, No. 2(10), pp. 60-73.
48.Reyner, M. (1965), “Reologiya” [Rheology], Nauka, Moscow, 224 p.
49.Baranov, A.V., Vagner, V.A., Tarasevich, S.V. and Byikova, O.V. (2009), “Samoorganizatsiya tribosistem prigranichnom trenii metallov” [Self-organization of tribosystems during boundary friction of metals], Polzunov messenger, No. 1-2, pp. 155-158.
50.Shimoni, K. (2012), “Teoreticheskaya elektrotehnika” [Theoretical Electrical Engineering], Book on demand, Moscow,776 p.
51.Pursell, C.W. (2015), From playgrounds to PlayStation: the interaction of technologyand play, J.Hopkins Univ.Press,Baltimore, Meryland, available at: https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/playgrounds-playstation (accessed 11 May 2016).
52.Biletskiy, V.S. (2013), “Mala girnicha entsiklopediya: Tom 3” [Small mining Encyclopedia: Vol. 3], Eastern PublishingHouse, Donetsk, 644 p.

Reference:
 Voitov, V.A., Stadnychenko, V.M. and Varvarov, V.V. (2019), “Teoretychni ta pryrodni peredumovy dosiahnennia anomalno nyzkoho tertia ta znoshuvannia v trybolohii” [Theoretical and natural preconditions to achieve abnormal low friction and wear in tribology], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 2(60), pp. 113-125. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.15.