1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Спосіб переходу від охорони місць компактного перебування дипломатичного персоналу до евакуації, у разі реалізації загроз його безпеці

Спосіб переходу від охорони місць компактного перебування дипломатичного персоналу до евакуації, у разі реалізації загроз його безпеці

Т.А. Сутюшев, І.М. Волков
Тематика статті: Загальні питання
УДК 355.44
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються питання охорони дипломатичного персоналу з початком реалізації загроз його безпеці. Пропонується спосіб переходу від охорони місць його компактного перебування до його евакуації. Наво-диться принцип цього переходу, а саме – забезпечення мінімальної трансформації органу управління та бо-йових порядків міжвідомчих сил охорони. Оговорюються варіанти загроз в ході евакуації дипломатичного персоналу та пропонується варіант похідного охоронення колони з зазначеним персоналом при його евакуа-ції.


Ключові слова: Національна гвардія України, охорона, забезпечення безпеки, дипломатичні представ-ництва, консульські установи, дипломатичний персонал, евакуація.

Список літератури

1. Віденська конвенція від 18 квітня 1961 року “Про дипломатичні зносини” (ратифікована з обмовкою УказомПрезидії ВР СРСР № 2208-VI від 11.02.1964 р. Указом Президії ВР УРСР від 21.03.1964 р.) [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_048/conv.
2. Віденська конвенція 1963 р. “Про консульські зносини” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 995_047/conv.
3. Віденська конвенція 1973р. “Про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які належать до персоналу ди-пломатичних місій” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_389.
4. Закон України “Про Національну гвардію України № 876-VII від 13.03.2014” [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140876.html.
5. Сутюшев Т.А. Рекомендації з протидії противнику, який проникнув на територію авіабази при вирішенні неюзадачі з виводу авіації з під удару / Т.А. Сутюшев // Труди Академії. – 2004. – № 44. – С. 25-28.
6. Санніков С.Г. Забезпечення безпеки дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав,представництв міжнародних організацій в Україні: роль та місце службово-бойової діяльності Національної гвардії України. / С.Г. Санніков, В.І. Воробйов // Честь і закон. – 2018. – № 1. – С. 53-57.
7. Наказ Міністерства внутрішніх справ України “Положення про військові частини і підрозділи з охорони дип-ломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Національної гвардії України № 713 від 22.07.2014 р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0934-14.
8. Наказ Міністерства внутрішніх справ України “Положення про організацію та несення служби з охорони дип-ломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України № 74 від 02.02.2016” [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28450.html.
9. Конопляник О.С. Адміністративно-правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломати-чних представництв іноземних держав: монографія / О.С. Конопляник, С.К. Гречанюк, В.О. Галай. – К.: ГО “Київський правозахисний альянс”, 2016. – 182 с.
10.Bureau of Diplomatic Security [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.state.gov/m/ds.
11.U.S. Code § 4802 – Responsibility of Secretary of State [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/4802.
12.Young W. Embassy Security: From the Outside In / William Yong. – Santa Monica: RAND Corporation, 2013. – 6 p.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сутюшев Т. А. Спосіб переходу від охорони місць компактного перебування дипломатичного персоналу до евакуації, у разі реалізації загроз його безпеці / Т.А. Сутюшев, І.М. Волков  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2019. – № 2(60). – С. 159-164. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.20.