1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(60)'2019
  5. Способ перехода от охраны мест компактного пребывания дипломатического персонала к эвакуации, в случае реализации угроз его безопасности

Способ перехода от охраны мест компактного пребывания дипломатического персонала к эвакуации, в случае реализации угроз его безопасности

Т.А. Сутюшев, И.Н. Волков
Аннотации на языках:


Анотация: Рассматриваются вопросы охраны дипломатического персонала с началом реализации угроз его безопасности. Предла-гается способ перехода от охраны мест его компактного пребывания к его эвакуации. Приводится принцип способу этого перехода, а именно – обеспечение минимальной трансформации органу управления и боевых порядков межведомственных сил охраны. Оговариваются варианты угроз в ходе эвакуации дипломатического персонала и предлагается вариант походного охранения колонны с указанным персоналом при его эвакуации.


Ключевые слова: Национальная гвардия Украины, охрана, обеспечение безопасности, дипломатические представи-тельства, консульские учреждения, дипломатический персонал, эвакуация.

Список литературы

1. Віденська конвенція від 18 квітня 1961 року “Про дипломатичні зносини” (ратифікована з обмовкою УказомПрезидії ВР СРСР № 2208-VI від 11.02.1964 р. Указом Президії ВР УРСР від 21.03.1964 р.) [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_048/conv.
2. Віденська конвенція 1963 р. “Про консульські зносини” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 995_047/conv.
3. Віденська конвенція 1973р. “Про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які належать до персоналу ди-пломатичних місій” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_389.
4. Закон України “Про Національну гвардію України № 876-VII від 13.03.2014” [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140876.html.
5. Сутюшев Т.А. Рекомендації з протидії противнику, який проникнув на територію авіабази при вирішенні неюзадачі з виводу авіації з під удару / Т.А. Сутюшев // Труди Академії. – 2004. – № 44. – С. 25-28.
6. Санніков С.Г. Забезпечення безпеки дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав,представництв міжнародних організацій в Україні: роль та місце службово-бойової діяльності Національної гвардії України. / С.Г. Санніков, В.І. Воробйов // Честь і закон. – 2018. – № 1. – С. 53-57.
7. Наказ Міністерства внутрішніх справ України “Положення про військові частини і підрозділи з охорони дип-ломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Національної гвардії України № 713 від 22.07.2014 р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0934-14.
8. Наказ Міністерства внутрішніх справ України “Положення про організацію та несення служби з охорони дип-ломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України № 74 від 02.02.2016” [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28450.html.
9. Конопляник О.С. Адміністративно-правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломати-чних представництв іноземних держав: монографія / О.С. Конопляник, С.К. Гречанюк, В.О. Галай. – К.: ГО “Київський правозахисний альянс”, 2016. – 182 с.
10.Bureau of Diplomatic Security [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.state.gov/m/ds.
11.U.S. Code § 4802 – Responsibility of Secretary of State [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/4802.
12.Young W. Embassy Security: From the Outside In / William Yong. – Santa Monica: RAND Corporation, 2013. – 6 p.