1. Science
  2. Publications
  3. Science and Technology of the Air Force of Ukraine
  4. 3(36)'2019
  5. General content and main regulations of the concept of substantiation of the troops (forces), staff required for performance of the certain tasks, according to the criteria of “sufficiency of capabilities”

General content and main regulations of the concept of substantiation of the troops (forces), staff required for performance of the certain tasks, according to the criteria of “sufficiency of capabilities”

V. Didichenko
Annotations languages:


Description: The article deals with the general content and the main regulations of the concept of substantiation of the troops (forces) staff required for the performance of certain tasks, according to the criterion of “sufficiency of capabilities”. An analysis of existing methods and approaches to determining the required troops and forces staff has shown that they have not yet found their final formulation of the theoretical regulations concerning the substantiation of the troops (forces) staff required for the performance of certain tasks, based on an analysis of their capabilities and selecting a criterion for assessing these capabilities. This necessitates the development of conceptual foundations for defining and substantiating the criteria for assessing the capabilities of the troops (forces) staff required for performance the certain tasks. The principal of conceptual foundations is the developed concept, which defines: the purpose of the substantiation of the troops (forces) staff; tasks that must be solved to achieve the goal; conditions and limitations on the achievement of goals; principles to be followed; order of performance of tasks. The main of which is to determine the criteria for assessing the required capabilities of the troops (forces) staff. In view of the fact that the sufficiency of the necessary capabilities of the organizational unit (element) or the totality of the troops and forces is a determining condition for the effective performance of the certain tasks, the criterion for assessing the required capabilities of the troops (forces) is proposed to adopt an indicator of “sufficiency of capabilities”. The implementation of the regulations of the concept will allow to develop a methodical apparatus in which quantitative assessment methods of sufficiency and shortage (deficit) of capabilities will be implemented, defining ways of compensating capabilities, the shortage of which is critical for the fulfillment of tasks that can be entrusted to the Armed Forces and the definition of the troops (forces) staff which has the necessary capacity to perform the certain tasks, taking into account the sufficiency factor and the chosen way of compensating for the capabilities that are critical.


Keywords: sufficiency of capabilities, quantitative evaluation, concept, principles, components of capabilities, capabilities.

References

1.Kvashnin, A.V. (2002), “Osnovy teorii i metodologii planirovaniya stroitel'stva Vooruzhennykh sil RossiyskoyFederatsii” [Fundamentals of the Theory and Methodology of Planning the Construction of the Armed Forces of the Russian Federation], Voyentekhinizdat, Moscow, 232 p.
2.Ghyryn, A.V. “Orghanyzacyonno-shtatnaja struktura obyedynenyj, soedynenyj y chastej Sukhoputnikh vojsk. Ghlava 2.Perspektyvi razvytyja orghanyzacyonno-shtatnoj strukturi obshhevojskovikh formyrovanyj Sukhoputnikh vojsk” [Organizational-staff structure of associations, units and parts of the Land Forces. Chapter 2. Prospects for the development of the organiza-tional-staff structure of the Land Forces], available at: www.milita.jofo.ru/609391.html (accessed 25 april 2019).
3.Korobejnykov, A.S., Jarighyn, Ju.N. and Skopyn, D.V. (2010),“Metodycheskyj podkhod k obosnovanyju racyonal-jnogho sostava y strukturi mnoghofunkcyonaljnoj orghanyzacyonno-tekhnycheskoj sy stemi voennogho naznachenyja” [Meth-odological approach to substantiating the rational staff and structure of a multifunctional organizational-technical system of mili-tary use], Armament and Economy, No. 2(10), pp. 21-30.
4.Bajdak, Ju.A., Zaghorka, O.M., Ghamora, V.V. and Kovalj, V.V. (2014), “Orghanizacijne budivnyctvo Povitrjanykh SylZbrojnykh Syl Ukrajiny: metodychni aspekty” [Organizational Construction of the Air Forces of the Armed Forces of Ukraine: Methodological Aspects], Science and Defense, No. 3. pp. 17-22.
5.Rusnak, I.S. and Zaghorka, O.M. (2010), “Rozvytok metodologhichnykh polozhenj obgruntuvannja zakhodiv orghanizaci-jnogho budivnyctva (reformuvannja) Povitrjanykh Syl” [Development of methodological regulation for the justification of the meas-ures of organizational reconstruction (reforming) of the Air Forces], Science and Defense, No. 1. pp. 6-12.
6.Mozharovsjkyj, V.M. (2016), “Analiz pidkhodiv do obgruntuvannja bojovogho skladu Sukhoputnykh vijsjk ZSUkrajiny” [Analysis of approaches to the substantiation of the Armed Forces of Ukraine], Scientific Works of CMSR of NUDU named after I. Cherniakhovskii, No. 3(58), pp. 12-17.
7.Mozharovsjkyj, V.M. (2016), “Dejaki aspekty metodologhichnykh osnov obgruntuvannja bojovogho skladu ZbrojnykhSyl Ukrajiny” [Some aspects of the methodological basis of the substantiation of the combat composition of the Armed Forces of Ukraine], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, No. 2(47), pp. 35-37.
8.Ghorodnov, V.P. and Maljugha, V.Gh. (2004), “Metodyka ocenky effektyvnosty varyantov obespechenyja funkcyonyro-vanyja systemy raznorodnykh mnoghoparametrycheskykh ob’ektov razlychnoj vazhnosty” [Method for assessing the effective-ness of options for ensuring the functioning of a system of heterogeneous multiparameter objects of varying importance], Infor-mation Processing Systems, No. 2(30), pp. 159-163.
9.Ponomarev, O.K. (1976), “O metodakh kolichestvennoy i kachestvennoy otsenki sil storon” [On the methods of quanti-tative and qualitative assessment of the forces of the parties], Military Thought, No. 10, pp. 41-46.
10.Ostankov, V.I. (2003), “Obosnovaniye boyevogo sostava gruppirovok voysk (sil)” [The justification of the combatcomposition of the groupings of troops (forces)], Military Thought, No. 1, pp. 23-28.
11.Decree of the Minister of Defense of Ukraine (2017), “Rekomendatsii z oboronnoho planuvannia na osnovispromozhnostei v Ministerstvi oborony Ukrainy ta Zbroinykh Sylakh Ukrainy No. 610 vid 12.06.2017” [Recommendations for Defense Planning on the basis of capabilities in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine: approved by the Minister of Defense of Ukraine No. 610 dated 12.06.2017], Kyiv, 52 p.
12.Decree of the Minister of Defense of Ukraine (2017), “Rekomendatsii z poriadku orhanizatsii provedenniaotsiniuvannia spromozhnostei u Zbroinykh Sylakh Ukrainy. Zatverdzheni Ministrom oborony Ukrainy vid 10.12.2017” [Recom-mendations on the procedure for organizing the assessment of capabilities in the Armed Forces of Ukraine dated 10.12.2017], Kyiv, 23 p.
13.Didichenko, V.P. (2018), “Metodychnyj pidkhid do obgruntuvannja racionaljnogho skladu vijsjk (syl)” [Methodicalapproach to substantiating the rational staff of the troops (forces) of the Armed Forces of Ukraine], Systems of Arms and Military Equipment, No. 2 (54), pp. 121-129. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.17.
14.Didichenko, V.P. and Solomycjkyj, O.I. (2019), “Metodychnyj pidkhid do kiljkisnogho ocinjuvannja pokaznykivspromozhnostej z'jednanj (chastyn) protypovitrjanoji oborony” [Methodical approach to the quantitative evaluation of indicators of the capabilities of the compounds (parts) of anti air defense], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 2 (35), pp. 27-31. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.03.
15.Didichenko, V.P. (2019), “Metodychnyj pidkhid do kiljkisnoji ocinky dostatnosts spromozhnostej orghanizacijnykhodynycj (sukupnosti syl i zasobiv) skladu vijsjk (syl)” [Methodological approach to the quantitative evaluation of the sufficiency of the possibilities of the organizational unit (totality of forces and means) of troops (forces) composite], Systems of Arms and Military Equipment, No. 1(57), pp. 85-89. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.57.12.

Reference:
 Didichenko, V.P. (2019), “Zahalnyi zmist ta osnovni polozhennia kontseptsii obgruntuvannia skladu viisk (syl), neobkhidnoho dlia vykonannia vyznachenykh zavdan, za kryteriiem “dostatnosti spromozhnosteiˮ” [General content and main regulations of the concept of substantiation of the troops (forces), staff required for performance of the certain tasks, according to the criteria of “sufficiency of capabilities”], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 3(36), pp. 33-39. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.04.