1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(36)'2019
  5. Науково-методичні основи і засоби дослідження процесів управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення у їх змістовному висвітленні

Науково-методичні основи і засоби дослідження процесів управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення у їх змістовному висвітленні

О.В. Турінський, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, О.О. Хмелевська
УДК 4.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядаються проблемні питання адаптивного управління структурною динамікою склад-них багатоструктурних систем військового призначення, що зорієнтовані на відпрацювання науково-методичних основ (методів і засобів) та обґрунтування і вибору управлінських рішень, що враховують ди-намічність змін оперативно-стратегічної (оперативно-тактичної) обстановки при веденні бойових дій в умовах активної протидії з боку противника. Основна увага приділяється висвітленню на змістовному рівні підходу до вирішення проблеми адапти-вної трансформації обліку систем, що досліджуються і адаптивно-стійкому високотехнологічному управ-лінню нею, а також розробці відповідного науково методичного апарату, що дозволяє обґрунтувати управ-лінські рішення з єдиних системних управлінських позицій, адекватних умовам їх реалізації. Подається формулювання і проводиться аналіз дослідницьких задач, передбачається використання методичного підходу до формалізації задачі на основі інтерпретації графів. Рекомендується застосування полімодельного опису різних аспектів аналізу і структурно-функціонального синтезу обліку систем, що роз-глядаються і управління їх структурною динамікою. Центральна роль у забезпеченні потрібної якості управління відводиться інтегрованим системам підтримки прийняття управлінських рішень, формулюються вимоги до цих систем. У якості основи, на базі якої передбачається створення нового підходу до управління складними сис-темами військового призначення і відповідного науково-методичного апарату, слід прийняти методологію сучасної теорії управління складними об'єктами (процесами), що доповнюється елементами функціональ-но-структурного підходу, що дозволяє у динамічній єдності розглядати функції і структури об'єктів при визначальній ролі функції по відношенню до структури.


Ключові слова: метод, науково-методичний апарат, структурна динаміка, багатоструктурний стан, концепція управління, адаптивність управління, полімодельний комплекс, невизначеність, ризик.

Список літератури

1.Современные проблемы управления силами ВМФ: Теория и практика. Состояние и перспективы / И.В. Соловьев, В.В. Геков, С.М. Доценко и др; Под ред. В.И. Куроедова. – С.Пб.: Политехника, 2006. – 432 с.
2.Кульба В.В. Проектирование информационно-управляющих систем долговременных орбитальных станций /В.В. Кульба, Е.А. Микрин, Б.В. Павлов. – М.: Наука, 2002. – 344 с.
3.Информационная безопасность систем организационного управления. Теоретические основы: в 2 т. Т. 1 /Н.А. Кузнецов, В.В. Кульба, Е.А. Микрин и др. – М.: Наука, 2006. – 495 с.
4.Информационная безопасность систем организационного управления. Теоретические основы: в 2 т. T. 2 /Н.А. Кузнецов, В.В. Кульба, Е.А. Микрин и др. – М.: Наука, 2006. – 457 с.
5.Основы примения управления в системах специального назначения / Ю.В. Бородакий, А.В. Боговик, В.Н. Кур-носов и др.; под общ. ред. Ю.В. Бородакий, В.В. Масановца. – М.: Управление делами президента РФ, 2008. – 400 с.
6.Паршин С.А. Современные тенденции в теории и практике совершенствования оперативного управления воо-руженными силами США / С.А. Паршин. – М.: Едиториал УРСС, 2009. – 80 с.
7.Информационные технологии в системе управления силами ВМС (теория и практика, состояние и перспективыразвития) / В.Ф. Шпак, Н.Ф. Директоров, В.Н. Мирошников и др.; под общ. Ред. В.В. Авдошина. – СПб.: Элмор, 2005. – 832 с.
8.Меньков А.В. Теоретические основы автоматизированного управления / А.В. Меньков, В.А. Острейковский. –М.: Изд-во Оникс, 2005. – 640 с.
9.Справочник по теории автоматического управления / Под редакцией А.А. Красовского. – Москва: Наука. Гл.ред. физ.-мат. лит., 1987. – 712 с.
10.Соловьев В.А. Управление космическими полетами: в 2 ч. Ч. 1 / В.А. Соловьев, Л.Н. Лысенко, В.Е. Любинский. –М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 476 с.
11.Соловьев В.А. Управление космическими полетами: в 2 ч. Ч. 2 / В.А. Соловьев, Л.Н. Лысенко, В.Е. Любинский. –М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 426 с.
12.Системно-концептуальные основы методологии военно-научных исследований и решения прикладных военно-технических проблем: Монография: в 3 книгах. Кн. 1 / Б.А. Демидов, С.Н. Остапенко, М.И. Луханин и др.; под ред. Б.А. Демидова. – Тверь, 2014. – 676 с.
13.Управління структурною динамікою складних систем військового призначення у оперативно-тактичній обста-новці, що динамічно змінюється / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, О.В. Довбня, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил. – 2019. – № 2(35). – С. 16-26.
14.Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть I: Основы теории войны / А.И. Влади-миров. – М.: Синергия, 2013. – 832 с.
15.Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография в 2 ч. Часть II: Основы теории войны / А.И. Вла-димиров. – М.: Синергия, 2013. – 976 с.
16.Демидов Б.А. Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения во-оруженных сил государства: Монография: в 2 книгах. Книга 1 / Б.А. Демидов, О.П. Коростылев. С.Н. Остапенко. – К.: ИД “Стилос”, 2016. ‒ 655 с.
17.Бородакий Ю.В. Информационные технологии в военном деле (основы теории и практического применения) /Ю.В. Бородакий, Ю.Г. Лобадинский. – М.: Горячая линия–Телеком, 2008. – 392 с.
18.Иванов В.А. Математические основы теории автоматического управления / В.А. Иванов, В.С. Медведев. – М.:Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 599 с.
19.Васильев В.И. Интеллектуальные системы управления. Теория и практика / В.И. Васильев, Б.Г. Ильясов. – М.:Радиоэлектроника, 2009. – 392 с.
20.Методы инженерного синтеза сложных систем управления: аналитический аппарат, алгоритмы, приложения втехнике. Часть I. Элементы функционального анализа: пространства, операторы и их матричная форма – математическая основа метода матричных операторов / Под ред. К. А. Пупкова, Н. Д. Егупова. — М. : Издательство МГТУ им. Н.Э. Ба-умана, 2012. – 272 с.
21.Методы инженерного синтеза сложных систем управления: аналитический аппарат, алгоритмы, приложения втехнике. Часть II. Вычислительно-аналитический эксперимаент: аппарат матричных операторов и вычислительные тех-нологии / Под ред. К. А. Пупкова, Н.Д. Егупова. – М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. – 416 с.
22.Кучеренко Ю.Ф. Створення єдиного інформаційного простору міжвидового угруповання основний фактор йогоінформаційного опанування над противником / Ю.Ф. Кучеренко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2009. – № 2(10). – С. 109-111.
23.Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктур-них систем військового призначення і управління їх структурною динамікою / Д.А.Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф.Кучеренко, А.М. Ткачов, Є.В. Шубін // Системи обробки інформації. – 2019. – № 1(156). – С. 64-73. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.09.

Бібліографічний опис для цитування:
Науково-методичні основи і засоби дослідження процесів управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення у їх змістовному висвітленні / О.В. Турінський, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, О.О. Хмелевська  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 3(36). – С. 60-72. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.07.