1. Science
  2. Publications
  3. Science and Technology of the Air Force of Ukraine
  4. 3(36)'2019
  5. Scientific-methodical bases and measures of study of structural dynamics management processes of composed multiple structural military systems in their continuous lighting

Scientific-methodical bases and measures of study of structural dynamics management processes of composed multiple structural military systems in their continuous lighting

O. Turinskyi, D. Grib, B. Demidov, Y. Kucherenko, A. Tkachov, O. Khmelevska
Annotations languages:


Description: The problem issues of adaptive management of structural dynamics of complex multi-structural military systems, oriented to the development of scientific and methodological foundations (methods and means), and the substantiation and choice of managerial decisions taking into account the dynamics of changes in the operational-strategic (operational-tactical) situation in the course of management are considered in the article. fighting in conditions of active opposition from the enemy. The main attention is paid to highlighting at the content level the approach to solving the problem of adaptive transforma-tion of accounting systems of researched and adaptively-stable high-tech management, as well as the development of an appro-priate scientific and methodical apparatus that allows to substantiate managerial decisions from unified system management positions that are adequate to the conditions for their implementation. The wording is presented and an analysis of research tasks is carried out, it is assumed that the methodological approach to the formalization of the problem will be used based on the interpretation of the graphs. It is recommended to use multi-model description of various aspects of analysis and structural-functional synthesis of accounting systems considered and management of their structural dynamics. The central role in ensuring the required quality of management is given to integrated systems of support for the adoption of managerial decisions, the requirements for these systems are formulated. As a basis on which the new approach to the management of complex military systems and the corresponding scientific-methodical apparatus is supposed to be adopted, it is necessary to adopt the methodology of the modern theory of management of complex objects (processes), which is supplemented by elements of the functional-structural approach, allowing for dynamic unity consider the functions and structures of objects in determining the role of the function in relation to the structure.


Keywords: method, scientific methodical apparatus, structural dynamics, many structural state, management concept, management adaptability, multi-model complex, uncertainty and risk.

References

1.Slolov'yev, I.V., Gekov, V.V. and Dotsenko, S.M. (2006), “Sovremennyye problemy upravleniya silami VMF: Teoriyai praktika. Sostoyaniye i perspektivy” [Modern problems of managing the forces of the Navy: Theory and practice. State and prospects], Politechnika, St. Petersburg, 432 p.
2.Culba, V.V., Micrin, Е.А. and Pavlov, B.V. (2002), “Proektirovanie informatsionno-upravlyayuschih sistemdolgovremennyih orbitalnyih stantsiy” [Design of information management systems of long-term orbital stations], Science, Moscow, 344 p.
3.Kuznetsov, N.A., Culba, V.V. and Micrin, Е.А. (2006), “Informatsionnaya bezopasnost sistem organizatsionnogoupravleniya. Teoreticheskie osnovyi: v 2 t. Tom 1” [Information security systems, organizational management. Theoretical basis: in 2 vol. Vol. I], Science, Moscow, 495 р.
4.Kuznetsov, N.A., Culba, V.V. and Micrin, Е.А. (2006), “Informatsionnaya bezopasnost sistem organizatsionnogoupravleniya. Teoreticheskie osnovyi: v 2 t. Tom II” [Information security systems, organizational management. Theoretical basis; in 2 vol. Vol. II], Science, Moscow, 457 р.
5.Borodakiy, Y.V., Bogovik, A.V. and Kurnosov, V.N. (2008), “Osnovy primeniya upravleniya v sistemakh spetsial'nogonaznacheniya” [Fundamentals of management in special-purpose systems], Office of the President of the Russian Federation, Moscow, 400 p.
6.Parshin, S.A. (2009), “Sovremennyye tendentsii v teorii i praktike sovershenstvovaniya operativnogo upravleniyavooruzhennymi silami SSHA” [Current trends in the theory and practice of improving the operational management of the US armed forces], Yeditorial URSS, Moscow, 80 p.
7.Shpak, V.F., Direktorov, N.F. and Miroshnikov, V.N. (2005), “Informatsionnyye tekhnologii v sisteme upravleniyasilami VMS (teoriya i praktika, sostoyaniye i perspektivy razvitiya)” [Information technologies in the control system of naval forces (theory and practice, state and prospects of development)], Elmore, St. Petersburg, 832 p.
8.Menkov, A.V. and Ostrejkovskij, V.A. (2005), “Teoreticheskie osnovyi avtomatizirovannogo upravleniya” [Theoreticalbases of automated control], Onics, Moscow, 640 p.
9.Krasovskij, A.A. (1987), “Spravochnik po teorii avtomaticheskogo upravleniya” [Handbook of Automatic ControlTheory], Science, Moscow, 712 p.
10.Solov'jev, V.A., Lisenko, L.N. and Ljubinskj, V.E. (2009), “Upravlenie kosmicheskimi poletami: v 2 ch. Chast' I”[Space Flight Control: in 2 parts. Part I], Publishing House of N.E. Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 476 p.
11.Solovjev, V.A., Lisenko, L.N. and Ljubinskj, V.E. (2009), “Upravlenie kosmicheskimi poletami: v 2 ch. Chast' II”[Space Flight Control: in 2 parts. Part II], Publishing House of N.E. Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 426 p.
12.Demydov, B.A., Ostapenko, S.N. and Lukhanyn, M.Y. (2014), “Systemno-konceptualjnye osnovy metodologhyyvoenno-nauchnykh yssledovanyj y reshenyja prykladnykh voenno-tekhnycheskykh problem: Monoghrafya: v 3 knyghakh. Kn. 1 ” [System-conceptual foundations of the methodology of military-scientific research and solving applied military-technical problems: Monograph: in 3 books. Book 1], Tver, 676 p.
13.Grib D.A., Demidov, B.O., Dovbnya, O.V., Kucherenko, Y.F. and Tkachev, A.M. (2019), “Upravlinnya strukturnoyudynamikoyu skladnykh sytem viyskovoho pryznachennya u operatyvno-taktychniy obstanovtsi, shcho dynamichno zminyuyetsya” [Managing the structural dynamics of complex military systems in a dynamically changing operational-tactical environment], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 2(35), pp. 16-26. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.02.
14.Vladimirov A.I. (2013), “Osnovy obshchey teorii voyny: monografiya v 2 ch. Chast' I: Osnovy teorii voyny”[Fundamentals of the general theory of war: a monograph in 2 hours. Part I: Fundamentals of the theory of war], Synergy, Moscow, 832 p.
15.Vladimirov, A.I. (2013), “Osnovy obshchey teorii voyny: monografiya v 2 ch. Chast' II: Osnovy teorii voyny”[Fundamentals of the general theory of war: a monograph in 2 hours. Part I: Fundamentals of the theory of war], Synergy, Moscow, 976 p.
16.Demidov, B.A., Korostylev, O.P. and Ostapenko, S.N. (2016), “Metodicheskiye osnovy sistemnykh issledovaniy iresheniya problem tekhnicheskogo osnashcheniya vooruzhennykh sil gosudarstva: Monografiya: v 2 knigakh. Kniga 1” [Methodical foundations of system research and solving the problems of technical equipment of the armed forces of the state: Monograph: in 2 books. Book 1], Publishing House “Stilos”, Kyiv, 655 p.
17.Borodakij, Y.V. and Lobodinskij, Y.G. (2008), “Informacionnye tekhnologii v voennom dele (osnovy teorii i prak-ticheskogo primeneniya)” [Information technology in military affairs (fundamentals of theory and practical application], Hot Line-Telecom, Moscow, 392 p.
18.Ivanov, V.A. and Medvedev, V.S. (2011), “Matematicheskie osnovyi teorii avtomaticheskogo upravleniya”[Mathematical foundations of the theory automatic control], Publishing House of N.E. Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 599 p.
19.Vasiljev , V.I. and Iljasov, B.G. (2009), “Intellektualnyie sistemyi upravleniya. Teoriya i praktika” [Intellectual controlsystems. Theory and practice], Radioelectronics, Moscow, 392 p.
20.Pupcov, K.A. and Egupov, N.D. (2012), “Metodyi inzhenernogo sinteza slozhnyih sistem upravleniya: analiticheskiyapparat, algoritmyi, prilozheniya v tehnike. Chast I” [Methods engineering synthesis of complex control systems: analytical apparatus, algorithms and applications in technical equipment. Part II], Publishing House of N.E. Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 272 p.
21.Pupcov, K.A. and Egupov, N.D. (2012), “Metodyi inzhenernogo sinteza slozhnyih sistem upravleniya: analiticheskiyapparat, algoritmyi, prilozheniya v tehnike. Chast II” [Methods engineering synthesis of complex control systems: analytical apparatus, algorithms and applications in technical equipment. Part II], Publishing House of N.E. Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 416 p.
22.Kucherenko, Y.F. (2009), “Stvorennya yedynoho informatsiynoho prostoru mizhvydovoho uhrupovannya osnovnyyfaktor yoho informatsiynoho opanuvannya nad protyvnykom” [Creation of a single informational space of interspecific grouping is the main factor of its information capture over the enemy], Control, Navigation and Communication Systems, No. 2(10), pp. 109-111.
23.Grib, D.A., Demidov, B.O., Kucherenko, Y.F., Tkachev, A.M. and Shubin, E.V. (2019), “Pryntsypy, metody itekhnolohiyi modelyuvannya skladnykh bahatostruktunykh system vijsjkovogho pryznachennja ta doslidzhen protsesiv funktsionuvannya ta upravlinnya yikh strukturnoyu dynamikoyu” [Principles, methods and technologies of modeling and re-search processes of functioning complicated systems of military purposes and management of structure dynamics], Information Processing Systems, No. 1(156), pp. 64-73. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.09.

Reference:
 Turinskyi, O.V., Grib, D.A., Demidov, B.O., Kucherenko, Yu.F., Tkachov, A.M. and Khmelevska, O.O. (2019), “Naukovo-metodychni osnovy i zasoby doslidzhennia protsesiv upravlinnia strukturnoiu dynamikoiu skladnykh bahatostrukturnykh system viiskovoho pryznachennia u yikh zmistovnomu vysvitlenni” [Scientific-methodical bases and measures of study of structural dynamics management processes of composed multiple structural military systems in their continuous lighting], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 3(36), pp. 60-72. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.36.07.