1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(58)'2019
  5. Математическая модель определения боевого функционирования блочного заградительного препятствия

Математическая модель определения боевого функционирования блочного заградительного препятствия

В.И. Коцюруба, В.И. Кривцун
Аннотации на языках:


Анотация: Рассмотрена математическая модель определения боевого функционирования блочного заградительного препят-ствия из прочных материалов, которая используется на блок-постах и контрольно-пропускных пунктах подразделе-ниями занимающими оборону в районах ведения боевых действий. Математическая модель, в отличие от существую-щих, учитывает вероятность выхода из строя огневых средств противника в результате поражения во время встреч-ного огневого воздействия подразделениями обороняющихся с использованием блочных заградительных препятствий и вероятность восстановления боеспособного состояния огневых средств противника. Предложенная математическая модель основывается на использовании полумарковских процессов.


Ключевые слова: блочное заградительное препятствие, средства разрушения, полумарковский процесс, матема-тическая модель.

Список литературы

1.Постанова Кабінету Міністрів України “Про Програму забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсе-налів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995 - 2015 роки № 472 від 28 червня 1995 р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/472-95-п.
2.Офіційний сайт МО України. Якість системи забезпечення живучості баз, складів і арсеналів ЗС України плано-во покращується. Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/news/2018/02/13/yakist-sistemi-zabezpechennya-zhivuchosti-baz-skladiv-i-arsenaliv-zs-ukraini-planovo-pokrashhuetsya/.
3.Адамчук О.В. Основні положення організації служби прикордонних нарядів у контрольних пунктах в'їзду-виїздуна тимчасово окуповану територію України / О.В. Адамчук, Б.М. Олексієнко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2016. – № 1(67). – С. 6-16.
4.Офіційний сайт RMCLVIV – медіа-центр МО України. Блок-пост. Недовіра – ваш робочий інструмент. Режимдоступу: https://rmclviv.wordpress.com.
5.Ковтун А.В. Експериментальні дослідження параметрів блочної багатоярусної загороджувальної перешкоди примоделюванні процесу припинення порушень громадського порядку / А.В. Ковтун, О.В. Іванченко, О.І. Шаповалов // Збірник наукових праць Академії Внутрішніх військ МВС України. – 2008. – № 1(11). – С. 54-58.
6.Методика оцінки стану живучості та вибухопожежобезпеки військових потенційно небезпечних об’єктів / О.В.Чернозубенко, А.Н. Абрамсон, М.С. Мошковський, А.М. Бабич // Озброєння та військова техніка. – 2014. – № 2. – С. 34-37.
7.Орлов М.М. Способи дій внутрішніх військ під час припинення масових протистоянь громадян у разі виникнен-ня міжетнічного конфлікту / М.М. Орлов, В.В. Халеп, О.І. Шаповалов // Честь і закон. – 2014. – № 2(49). – С. 20-27.
8.Катеринчук І.С. Застосування блочної загороджувальної перешкоди у разі виникнення внутрішніх загроз націо-нальній безпеці // І.С. Катеринчук, О.І. Шаповалов // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикор-донної служби України. – 2018. – № 2(76). – С. 256-271.
9.Юрков Б.Н. Исследование операций / Б.Н. Юрков. – М.: ВИА, 1990. – 528 с.
10.Королюк В.С. Полумарковские процессы и их приложения / В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. – К.: Наук. думка,1976. – 184 с.