1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 2(58)'2019
  5. Mechanisms of self-organization in tribosystems which work under anomatically low friction and wear

Mechanisms of self-organization in tribosystems which work under anomatically low friction and wear

V. Varvarov
Annotations languages:


Description: The modern development of the tribology and especially such a section as tribomaterialology has allowed formulating a new rather effective way of reducing friction and wear in various tribosystems as a result of tribomodification of the surface layer. The purpose of this work is a comparative analysis of the mechanisms of self-organization of tribosystems, which operate under condi-tions of normal mechanochemical and abnormally low friction and wear to determine the physical nature of the mechanisms of self-organization of a tribosystem operating in these conditions. Theoretical and experimental studies of tribosystems that operate under conditions of abnormal friction and wear when external conditions of their work are changed are presented. A comparative analysis of the mechanisms of self-organization of tribosystems, which operate under conditions of normal mechanochemical and abnormally low friction and wear, is carried out in order to determine the conditions for transition to such a regime. Another possible method of transfer of tribosystems to conditions of abnormally low friction and wear by the modification of the surface layer of bronze samples by finishing the mineral of the group of amphiboles (nephritis) is determined. It is determined that self-regulation under conditions of abnormally low friction and wear in a tribosystem occurs through the channel of structural entropy. Using the technology of modifi-cation of the surface layer of bronze samples by finishing the mineral with a group of amphiboles (nephrite) allows you to change the rheological construction of the surface layer, which can be described by the Shvedov model, and makes it possible to convert the energy brought up from the outside by a wave channel (the presence of the wave component of external friction). Structural self-organization in achieving an abnormally low friction and wear is aimed at maintaining such a mode of operation of the tribosystem by structuring the surface layer, aimed at maintaining maximum reliability of work.


Keywords: friction, wear, self-organization, tribosystems, triboelement, modification.

References

1.Denisova, N.E., Shorin, V.A. and Gontar, I.N. (2006), “Tribotehnicheskoe materialovedenie i tribotehnologiya” [Tribo-technical material science and tribotechnology], Penza State Univ., Penza, 248 p.
2.Zaporozhets, V.V., Stadnichenko, V.M. and Troshin, O.N. (2010), “O mehanizmah podvizhnosti metallokeramicheskogosloya v tehnologiyah tribotehnicheskogo vosstanovleniya detaley” [About the mechanisms of mobility of the metal-ceramic layer in the technologies of tribotechnical restoration of parts], Military-Technical Collection, No. 3, pp. 101-106.
3.Zaporozhets, V.V., Stadnichenko, V.N. and Troshin, O.M. (2010), “Mehanizm disipatsiyi energiyi pri terti metaloke -amichnogo sharu v tehnologiyah tribotehnichnogo vidnovlennya detaley mashin i mehanizmiv” [Mechanism of dissipation of energy in the friction of the metal-ceramic layer in the technologies of tribotechnical restoration of machine parts and mechanisms], Systems of Arms and Military Equipment, No. 2 (22), pp. 113-118.
4.Garkunov, D.N. (2002), “Tribotehnika (konstruirovanie, izgotovlenie i ekspluatatsiya mashin” [Tribotechnics (design,manufacture and operation of machines)], Publishing House of MSHA, Moscow, 632 p.
5.Veynik, A.I. (1973), “Termodinamicheskaya para” [Thermodynamic pair], Science and Technology, Minsk, 383 p.
6.Fedorov, S.V. (2007), “Obschie zakonomernosti evolyutsii treniya s pozitsiy samoorganizatsii i sinergizma” [Generalregularities of the evolution of friction from the standpoint of self-organization and synergism], Izvestiya KGTU, No. 11, pp. 22-31.
7.Ivanova, V.S., Semenov, B.I. and Braun, E.V. (1998), “Analiz kriticheskih tochek tribosistemyi na stadii prisp-?sablivaemosti s pozitsii sinergetiki” [Analysis of the critical points of the tribosystem at the stage of adaptability from the position of synergetics], Mechanical Engineering Bulletin, No. 10, pp. 3-11.
8.Pogodaev, L.I. (2013), “Strukturno-energeticheskie modeli povedeniya (nadezhnosti) materialov pri impulsnom nagruzhenii” [Structural and energy models of behavior (reliability) of materials under pulsed loading], Friction Wear Grease, Vol. 15, No. 57, available at: www.tribo.ru/ (accessed 17 March 2015).
9.Yakubov, F. (2010), “Sinergetika i protsessyi samoorganizatsii pri trenii i iznashivanii” [Synergetics and processes of self-organization at friction and wear], Modern Technologies in Mechanical Engineering, No. 5, pp. 122-133.
10.Stadnichenko, V.N., Stadnichenko, N.G., Dzhus, R.N and Troshin, O.N. (2004), “Ob obrazovanii i funktsionirovaniimetallokeramicheskogo pokryitiya, poluchennogo s pomoschyu revitalizantov” [On the formation and functioning of a cermet coating obtained using revitalizants], Bulletin of Science and Technology, No. 1(16), pp. 18-27.
11.Zaporozhets, V.V., Stadnichenko, V.M. and Troshin, O.M. (2013), “Fizichni osnovi nerivnovazhnogo samov-oryadkuvannya v tribosistemi” [Physical foundations of unsustainable self-order in tribosystems], Technological Systems, No. 4(65), pp. 62-70.
12.Troshin, O.N. (2017), “Nauchnaya paradigma dostizheniya anomalno nizkogo treniya v tribologii” [The scientific para-digm of achieving abnormally low friction in tribology], Journal of HNTUSG, No. 184, pp. 102-110.
13.Troshin, O.M. (2015), “Gipoteza v poyasnenni anomal’no niz’kogo tertya ta znoshuvannya v tribologii” [Hypothesis inexplaining abnormally low friction and wear in tribology], Problems of Creation, Testing, Application and Operation of Complex Information Systems, No. 12, pp. 178-190.
14.Gutowski, P. and Leus, M. (2015), Computational Model for Friction Force Estimation in Sliding Motion at TransverseTangential Vibrations of Elastic Contact Support, Tribology International, Vol. 90, No. 1, pp. 455-462.
15.Starcevic, J. and Filippov, A.E. (2012), Simulation of the influence of ultrasonic in-plane oscillations on dry frictionaccounting for stick and creep, Physical Mesomechanics, Vol. 15, No. 3, pp. 330-332.
16.Nosonovsky, M. and Mortazavi, V. (2014), Friction-Induced Vibrations and Self-Organization. Mechanics and Non-Equilibrium Thermodynamics of Sliding Contact, Boca Raton: Taylor & Francis Group, Boca Raton, 331 p.
17.Stadnichenko, V.M. and Troshin, O.M. (2016), Gray’s Paradox and Wave Solutions in Explaining Anomalously LowFriction and Wear in Tribology, International Journal of Materials Science and Applications, Vol. 5, No. 1, pp. 23-30.
18.Stadnichenko, V.N. and Troshin, O.N. (2007), “Sinergeticheskaya kontseptsiya samoorganizatsii v tribologicheskikh sis-temakh pri upravlenii teplovym potokom” [Synergetic concept of self-organization in tribological systems in heat flow control], Bulletin of the Technical University “KHPI”, No. 17, рр. 49-62.
19.Stadnichenko, V.N., Troshin, O.N., Stadnichenko, N.G., Priymak, A.V. and Prosyanik, I.I. (2011), “Klassifikatsiya vidovnanoiznosa po znacheniyu koeffitsienta dissipatsii podvodimoy vneshney energii k tribosisteme” [Classification of types of nano-bearing by the value of the coefficient of dissipation of the supplied external energy to the tribosystem], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, No. 1(27), pp. 51-61.
20.Troshin, O.(2018), The Scientific Paradigm of Achieving Anomalously Low Friction in Tribology, The Development ofTechnical Sciences, pp. 28-31.
21.Stadnichenko, V. and Troshin, O. (2018), Analysis of the Dissipation Processes of External Input Energy in Conditions ofAnomalous Low Friction and Wear, Friction, Vol. 156, pp. 220-235.
22.Zaporozhets, V. and Stadnichenko, V. (2015), Automated Systems for Tribodiagnostics of Contact Interactions, Journal ofFriction and Wear, No. (3)36, pp. 241-248.
23.Gao, W.and Huang, R. (2014), Thermomechanics of monolayer graphene: Rippling, thermal expansion and elasticity,J. Mech. Phys. Solids, No. 66, pp. 42-58.
24.Kragelskiy, I.V., Dobyichin, M.N. and Kombalov, V.S. (1977), “Osnovyi raschetov na trenie i iznos” [Basics of calcula-tions for friction and wear], Mashinostroenie, Moscow, 526 p.
25.Kostetskiy, B.I., Nosovskiy, I.G. and Karaulov, A.K. (1976), “Poverhnostnaya prochnost materialov pri trenii” [Surfacestrength of materials under friction], Tehnika, Kyiv, 296 p.
26.Protasov, B.V. (1979), “Energeticheskie sootnosheniya v tribosopryazhenii i prognozirovanie ego dolgovechnosti” [En-ergy relations in tribo-conjugation and prediction of its durability], Saratov University, Saratov, 152 p.
27.Bokshteyn, B.S. (1984), “Atomyi bluzhdayut po kristallu in Richardson” [Atoms wander around the crystal], The Science.Main edition of the physical and mathematical literature, Moscow, 208 p.
28.Nikolis, G. and Prigozhin, I. (2000), “Poznanie slozhnogo” [Exploring Complexity], Mir, Moscow, 344 p.
29.Prigozhin, I. and Stengers, I. (1984), “Poryadok iz haosa: Novyiy dialog cheloveka s prirodoy” [Order out of chaos: Man'snew dialogue with nature], Progress, Moscow, 432 p.
30.Bogdanov, K.M., Yanovsky, K.A. and Kozlov, Yu.G. (1984), “Optiko-strukturnyiy mashinnyiy analiz izobrazheniy” [Opti-cal-structural machine image analysis], Mashinostroenie, Moscow, 280 p.
31.Dzhus, R.M., Stadnichenko, V.M. and Troshin, O.M. (2004), “Termodinamichna Interpretatsiya kvazIbezznosnosti pokrit,otrimanih mineralnimi dobavkami do mastilnih materialiv” [Thermodynamic interpretation of quasi-integrity coatings obtained by mineral additives to lubricants], Scientific Works of of the Scientific Center of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, No. 7, pp. 68-73.
32.Shimoni, K. (2012), “Teoreticheskaya elektrotehnika” [Theoretical Electrical Engineering], Book on Demand, Mosсow, 776 p.
33.Filonenko, S.F., Stadnichenko, V.N. and Troshin, O.N. (2010), Research of influence of thermal resistance of elements oftrybosystem on wearproofness of friction units, Proceeding of the fourth world congress “Aviation in the XXI-st century” “Safety in aviation and space technology“, Vol. 1, NAU, pp. 12.1-12.4.

Reference:
 Varvarov, V.V. (2019), “Mekhanizmy semoorhanizatsii v trybosystemakh, yaki pratsiuiut v umovakh anomalno nyzkoho tertia ta znoshuvannia” [Mechanisms of self-organization in tribosystems which work under anomatically low friction and wear], Systems of Arms and Military Equipment, No. 2(58), pp. 70-79. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.09.