1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(61)'2019
  5. Метод визначення психодіагностичних методик для професійного відбору і підготовки фахівців складних ергатичних систем

Метод визначення психодіагностичних методик для професійного відбору і підготовки фахівців складних ергатичних систем

О.М. Дмітрієв, М.Г. Мельничук, С.І. Хмелевський, Г.В. Щербак, С.Г. Шило
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі наводяться результати наукових досліджень в галузі інженерної психології відносно створення методу відбору комплекту психодіагностичних методик для завдань професійного відбору і підготовки фахівців складних ерга-тичних систем. На сучасному етапі процес профвідбору фахівців складних ергатичних систем стандартизовано, але окремі його складові наразі залишаються неформалізованими або мають суб'єктивний характер. Особливо це стосу-ється етапів побудови еталону спеціаліста і формування оптимального комплекту психодіагностичних методик. Крім того, до істотних проблем щодо професійного відбору фахівців відносяться наступні: більшість застосовуваних ме-тодів побудови еталону спеціальності характеризуються значним суб'єктивізмом і безпосередньо залежать від квалі-фікації експерта, що проводить відбір; жодна з існуючих моделей фахівця не є універсальною та в абсолютній більшо-сті випадків має вузькопрофільний характер; відсутність формалізованих моделей психодіагностичних методик не дозволяє оптимальним чином вибрати ті, що необхідні для діагностики претендентів з урахуванням наявних обмежень і ресурсів; при оцінці узгодженості думок експертів не враховується ступінь їх компетентності, що на практиці може призводити до спотворення результатів. Розв’язання вказаних проблем надасть змогу розробити систему автомати-зованої підтримки побудови еталону спеціальності фахівця і визначити необхідні для його профвідбору специфічні пси-ходіагностичні методики. Для цього необхідно провести аналіз структури професійного відбору, розробити моделі психодіагностичної методики і побудови комплекту психодіагностичних методик, а також метод його визначення відповідно до побудованих еталонів та наявних ресурсів. Розроблений в роботі метод відбору комплекту психодіагнос-тичних методик для завдань професійного відбору і підготовки фахівців складних ергатичних систем може бути вико-ристаний при автоматизації процесу профвідбору працівників-професіоналів будь-якої спеціалізації. Новизна запропо-нованого підходу полягає в формалізації процедури відбору комплекту діагностичних методик як завдання оптимізації. Розроблений комплекс алгоритмів дозволив формалізувати етапи вибору оптимального комплекту методик діагности-ки з метою вирішення завдань вибору найкращої методики для конкретної властивості та побудови низки методик для набору властивостей.


Ключові слова: складні ергатичні системи, фахівець, метод профвідбору фахівців, математичні моделі, інжене-рна психологія.

Список літератури