1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(158)'2019
  5. Методика розрахунку ймовірності вчасного доставляння повідомлення в гіперконвергентній системі

Методика розрахунку ймовірності вчасного доставляння повідомлення в гіперконвергентній системі

Н.Г. Кучук
Анотації на мовах:


Анотация: Імовірність вчасного доставляння повідомлення за час не більше заданого – одна з основних характеристик якос-ті обслуговування в інфокомунікаційній системі. Методи, які в даний час використовуються, не враховують особливо-стей гіперконвергентних платформ. Мета статті – розроблення методики обчислення ймовірності вчасного достав-лення пакетів, яка враховує особливості гіперконвегентних платформ. Результати дослідження. Проаналізовано причини затримки пакетів в гіперконвергентній системі. Час очікування пакета з фіксованим пріоритетом в кожному вузлі розкладається на дві складові: час очікування обслуговування, тобто в момент надходження даного пакета інший пакет обслуговується даними мережевим пристроєм; час очікування пакета в черзі. Проведена декомпозиція задачі, в якій визначається ймовірність доставляння пакета. На її основі отримано аналітичні вирази для розрахунку шуканої ймовірності. Отримані залежності проаналізовані та побудовані графіки залежності ймовірності своєчасного доста-вляння пакета в залежності від пріоритетів повідомлень і швидкості передачі. Висновки. Запропонована методика дозволяє розрахувати ймовірність своєчасного доставляння пакетів при централізованому управлінні і відсутності гетерогенних компонент. Розроблена методика дозволяє підвищити продуктивність системи при збільшенні розмірно-сті мережі. Дана методика може бути використана при вирішенні задач аналізу і синтезу систем на гіперконвергент-ній платформі. Напрямок подальших досліджень – розробка методу максимізації ймовірності доставляння пакета в системі на гіперконвергентній платформі


Ключові слова: гіперконвергентна система, пропускна здатність, інформаційне повідомлення, затримка пакета.

Список літератури