1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(59)'2019
  5. Автоматизація управління функціонуваннямта структурною динамікою складних систем військового призначення при динамічній зміні оперативно-стратегічної обстановки

Автоматизація управління функціонуваннямта структурною динамікою складних систем військового призначення при динамічній зміні оперативно-стратегічної обстановки

О.В. Турінський, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.О. Хмелевська
УДК 519.8 + 004.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті надані системно-концептуальні положення про тенденції розвитку і проблемні питання відносно до автоматизованого управління функціонуванням і структурною динамікою складних багато-структурних систем військового призначення, особливістю яких є територіальне (просторове) розподілен-ня взаємопов'язаних й організаційно взаємодіючих їх структурно-функціональних компонентів які, при не-обхідності, можуть додатково підсилювати (активізуватися або блокуватись) в залежності від обстано-вки, що складається в районі ведення бойових дій. Основна увага у статті зосереджена на використанні оновленої (нетрадиційної) моделі управління й інтегрованої системи підтримки прийняття управлінських рішень в рамках єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУ). Виділяються основні властивості перспективною ЄАСУ і визначається концепція її побудови. Відмічається важлива роль військової телеко-мунікаційної системи у забезпеченні ефективного управління територіально розподіленими компонентами складної багатоструктурної системи військового призначення та її структурною динамікою. Виділяються рівні інформаційних ресурсів, що використовуються і потребують їх стандартизації й регламентації, а також проблемні питання автоматизації та інформатизації процесів управління структурною динамікою складних багато-структурних організаційно-технічних і технічних систем військового призначення в умо-вах обстановки, що динамічно змінюється при веденні операцій (бойових дій).


Ключові слова: структурна динаміка системи, управління структурною динамікою, автоматизація управління, телекомунікаційна система, модель управління, інформаційні технології.

Список літератури

1.Зайцев Д.В. Многопозиционные радиолокационные системы. Методы и алгоритмы обработки информации вусловиях помех / Д.В. Зайцев. – М.: Радиотехника, 2007. – 96 с.
2.Управління структурною динамікою складних систем військового призначення у оперативно-тактичній обстано-вці, що динамічно змінюється / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, О.В. Довбня та ін. // Наука і техніка Повітряних Сил ЗСУ. – 2019. – № 2(35). – С. 16-26. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.02.
3.Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктур-них систем військового призначення і управління їх структурною динамікою / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко та ін. // Системи обробки інформації. – 2019. – № 1(156). – С. 64-73. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.09.
4.Моніторинг станів операційного середовища та багатоструктурних систем військового призначення при управ-лінні їх функціонуванням та структурною динамікою / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко та ін. // Збірник науко-вих праць ХНУПС. – 2019. – № 1(59). – С. 14-25. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.02.
5.Інформатизація управління структурною динамікою багатоструктурних систем військового призначення придинамічній зміні обстановки у районі ведення бойових дій / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, М.В. Борисенко та ін. // Збірник наукових праць ХНУПС. – 2019. – № 1(59). – С. 8-16. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.01.
6.Проблематика теорії і практики управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем війсь-кового призначення в умовах обстановки, що динамічно змінюється в районі бойових дій / Б.О. Демідов, О.Ф. Велічко, Д.А. Гриб, О.О. Хмелевська // Системи озброєння та військова техніка. – 2019. – № 3(23). – С. 26-39.https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).26-39.
7.Информационные технологии в системе управления силами ВМФ (теория и практика, состояние и перспективыразвития) / В.Ф. Шпак, Н.Ф. Директоров, В.Н. Мирошников и др. Под ред. В.В. Авдошина. – СПб.: Элмор, 2005. – 832 с.
8.Основы теории управления в системах специального назначения / Ю.В. Бородакий, А.В. Боговик, В.И. Курносови др.; под общ.ред. Ю.В. Бородокия, В.В. Масановца. – М.: Управление делами президента РФ, 2008. – 400 с.
9.Інформаційні системи та мережі військ / В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, І.О. Романенко та ін.; за ред І.В. Рубана. –Х.: ХУПС, 2013. – 402 с.
10.Системно-концептуальные основы методологии военно-научных исследований и решения прикладных военно-технических проблем: монография / Б.А. Демидов, С.Н. Остапенко, М.И. Луханин, А.Ф. Величко. – Тверь: ЗНП АО, Отделение ПВЭ и Ф, 2014. – 688 с.
11.Ярош С.П. Теоретичні основи побудови та застосування розвідувально-управляючих інформаційних системпротиповітряної оборони: монографія. – Х.: ХУПС, 2012. – 512 с.
12.Современные проблемы управления силами ВМФ: Теория и практика. Состояние и перспектива /И.В. Соловьев, В.В. Геков, С.М. Доценко и др. – СПб.: Политехника, 2006. – 432 с.
13.Сидорин А.Н. Вооруженные силы США в ХХI веке / А.Н. Сидорин, В.Н. Прищепов, В.П. Акуленко. – М.: Куч-ково поле, 2013. – 800 с.
14.Паршин С.А. Современные тенденции в теории и практике совершенствования оперативного управления воо-руженными силами США / С.А. Паршин. – М.: Едиториал УРСС, 2009. – 80 с.
15.Паршин С.А. Современные тенденции развития теории и практики управления в вооруженных силах США /С.А. Паршин, Ю.Е. Горбачев, Ю.А. Кожанов. – М.: ЛЕНАНД, 2009. – 272 с.
16.Владимиров А.Н. Основы общей теории войны: монография / А.Н. Владимиров. – М.: Синергия, 2013. – 832 с.
17.Демидов Б.А. Системно-концептуальные основы построения единой автоматизированной системы управлениявооружёнными силами государства / Б.А. Демидов, Ю.Ф. Кучеренко, М.В. Науменко // Системи озброєння і військова техніка. – 2013. – № 2(34). – С. 72-76.
18.Боговик А.В. Еффективность систем военной связи и методы её оценки / А.В. Боговик, В.В. Игнатов. – СПб.:ВАС, 2006. – 183 с.
19.Гриб Д.А. Про можливості створення комбінованого активно-пасивного маловисотного радіолокаційного поляпри використанні кільцевих активних фазованих антенних решіток / Д.А. Гриб, В.О. Тютюнник // Наука і техніка Пові-тряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – № 2(15). – С. 101-106.

Бібліографічний опис для цитування:
Автоматизація управління функціонуваннямта структурною динамікою складних систем військового призначення при динамічній зміні оперативно-стратегічної обстановки / О.В. Турінський, Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.О. Хмелевська  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 3(59). – С. 7-16. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.59.01.