1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 3(59)'2019
  5. Automation of the management of functioning and structural dynamics of complex systems of military appointment with dynamic change of operating operations

Automation of the management of functioning and structural dynamics of complex systems of military appointment with dynamic change of operating operations

О. Turinskyi, D. Grib, B. Demidov, Yu. Kucherenko, O. Khmelevska
Annotations languages:


Description: The article presents system-conceptual provisions on development trends and problems in relation to the automated control of the functioning and structural dynamics of complex multistructured military systems, the peculiarity of which is the territorial (spatial) distribution of interrelated and organizationally interacting structural and functional components which, if necessary , can be further enhanced (activated or blocked) depending on the situation in the combat area . The main focus of the article is on the use of an updated (non-traditional) management model and integrated management decision support within the Single Auto-mated Management System (EASU). The basic properties of the promising EASU are distinguished and the concept of its con-struction is determined. The important role of the military telecommunications system in ensuring the effective management of the territorially distributed components of a complex multi-structural military system and its structural dynamics is noted. The levels of information resources that are used and which require their standardization and regulation are highlighted, as well as the problems of automation and informatization of the processes of managing the structural dynamics of complex multi-structural organizational and technical and technical systems of military use in a dynamic environment that changes in the con-duct of operations (combat operations).


Keywords: structural dynamics of the system, control of structural dynamics, automation of control, telecommunication system, control model, information technologies.

References

1.Zaytsev, D.V. (2007), “Mnogopozitsionnyye radiolokatsionnyye sistemy. Metody i algoritmy obrabotki informatsii v us-loviyakh pomekh” [Multiposition radar systems. Methods and algorithms for processing information in interference], Radiotekhnika, Moscow, 96 p.
2.Hryb, D.A., Demidov, B.O. and Dovbnya, O.V. (2019), “Upravlinnya strukturnoyu dinamikoyu skladnykh systemviysʹkovoho pryznachennya u operatyvno-taktichniy obstanovtsi, chto dinamichno zminyuyetʹsya” [Managing the structural dynamics of the folding systems of the secondary designation in the operational-tactical situation, which dynamically], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 35, pp. 16-26. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.02.
3.Hryb, D.A., Demidov, B.O. and Kucherenko, Yu.F. (2019), “Pryntsypy, metody y tekhnolohiyi modelyuvannya y dos-lidzhennya protsesiv Funktsionuvannya skladnykh bahatostrukturnikh system viysʹkovoho pryznachennya i upravlinnya yikh strukturnoyu dinamikoyu ” [Principles, methods and technological models and preliminary processes of functional folding bag-ging structural systems of the designated system and control of the structural dynamics], Information Processing Systems, No. 1(156), pp. 64-73. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.09.
4.Hryb, D.A., Demidov, B.O. and Kucherenko, Yu.F. (2019), “Monitorynh staniv operatsiynoho seredovyshcha ta bahato-strukturnikh system viysʹkovoho pryznachennya pry upravlinni yikh funktsionuvannyam ta strukturnoyu dinamikoyu” [Monitor-ing of operating system middleware and bagatostructural systems of the designated function under management of functional functions and structural dynamics], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, No. 1(59), pp.12-25. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.02.
5.Hryb, D.A., Demidov, B.O. and Borysenko, M.V. (2019), “Informatizatsiya upravlinnya strukturnoyu dinamikoyu baha-tostrukturnikh system viysʹkovoho pryznachennya pry dinamichniy zmini obstanovky u rayoni vedennya boyovyy diy” [Informa-tion management of the structural dynamics of the bagatostructural systems of the designation system during the dynamic situa-tion in the district of combat operations], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, No. 1(59), pp. 8-16. https://doi.org/10.30748/zhups.2019.60.01.
6.Demidov, B.O. Velichko, O.F. Hryb, D.A. Khmelevsʹka, O.O. (2019) “Problematyka Teoriyi y praktyky upravlinnyastrukturnoyu dinamikoyu skladnykh bahatostrukturnikh system viysʹkovoho pryznachennya v uslovyyakh obstanovky, chto dinamichno zminyuyetʹsya v rayoni boyovyy diy” [Problems of theory and practice of managing the structural dynamics of fold-ing bagatostructural systems of higher designation in the minds of the environment, which are dynamically changed in the area of combat], Systems of Arms and Military Equipment, No. 3(23), pp. 26-39. https://doi.org/10.34169/2414-0651.2019.3(23).26-39.
7.Shpak, V.F., Dyrektoriv, N.F. and Miroshnykov, V.N. (2005), “Informatsiyni tekhnolohiyi v systemi upravlinnya sylamyVMF (teoriya i praktyka, stan i perspektyvy rozvytku)” [Information technology in the naval forces control system (theory and practice, state and development prospects)], Elmor, St. Petersburg, 832 p.
8.Borodakiy, Yu.V., Bohovyk, A.V. and Kurnosov, V.I. (2008), “Osnovy teoriyi upravlinnya v systemakh spetsialʹnohopryznachennya” [Fundamentals of control theory in special-purpose systems], Management of the affairs of the President of the Russian Federation, Moscow, 400 p.
9.Tkachenko, V.I., Smirnov, Ye.B. and Romanenko, I.O. (2013), “Informatsiyni systemy ta merezhi voysk” [Informationsystems and measures], HUPS, Kharkiv, 402 p.
10.Demydov, A., Ostapenko, S., Lukhanin, M. and Velychko, A.F. (2014), “Systemno-kontseptualʹni zasady metodolohiyiviysʹkovo-naukovykh doslidzhenʹ i vyrishennya prykladnykh viysʹkovo-tekhnichnykh problem” [System-conceptual foundations of the methodology of military scientific research and the solution of applied military-technical problems], ZNP AO, Tver, 688 p.
11.Yarosh, S. (2012), “Teoretychni osnovy pobudova ta zastosuvannya rozviduvalʹno-upravlyayuchykh informatsiynykhsystem protipovitryanoyi oborony” [Theoretical basis of incitement and congestion of rozvudalno-governing information systems of prototype defense: monograph], HUPS, Kharkiv, 512 p.
12.Solovyov, I. and Hekov, V. (2006), “Suchasni problemy upravlinnya sylamy VMF: Teoriya i praktyka. Stan i perspektyva”[Modern problems of naval forces control: Theory and practice. Status and Perspective], Politekhnika, St. Petersburg, 432 p.13.Sydoryn, A.N., Pryshchepov, V.N. and Akulenko, V.P. (2013), “Zbroyni syly SSHA v XXI stolitti: viysʹkovo-teoretychnapratsya” [US Armed Forces in the 21st Century: Military Theoretical Work], Kuchkovo pole, Moscow, 800 p.
14.Parshyn, S. (2009), “Suchasni tendentsiyi v teoriyi ta praktytsi vdoskonalennya operatyvnoho upravlinnya zbroynymysylamy SSHA” [Current trends in the theory and practice of improving operational control of the US armed forces], Editorial URSS, Moscow, 80 p.
15.Parshyn, S., Horbachov, Yu. and Kozhanov, Yu. (2009), “Suchasni tendentsiyi rozvytku teoriyi ta praktyky upravlinnyav zbroynykh sylakh SSHA” [Current Trends in the Theory and Practice of Management in the US Armed Forces], Lenand, Moscow, 272 p.
16.Vladymyrov, A. (2013), “Osnovy zahalʹnoyi teoriyi viyny” [Fundamentals of the general theory of war], Sinergiya,Moscow, 832 p.
17.Demidov, B., Kucherenko, Yu. and Naumenko, M. (2013), “Systemno-kontseptualʹni zasady pobudovy yedynoyi av-tomatyzovanoyi systemy upravlinnya zbroynymy sylamy derzhavy” [System-conceptual framework for building a unified auto-mated control system for the armed forces of the state], Systems of Arms and Military Equipment, No. 2(34), pp. 72-76.
18.Bohovyk, A. (2006), “Efektyvnitʹ system viysʹkovoho zv'yazku ta metody yiyi otsinky” [The effectiveness of militarycommunications systems and methods for its assessment], ВАС, St. Petersburg, 183 p.
19.Hryb, D. and Tyutyunnyk, V. (2014), “Pro vozmozhnosty sozdanyya kombinovanoho aktyvno-pasyvnoho malovisot-noho radiolokatsiynoho polya pry vikoristanni kilʹtsevikh aktyvnykh fazovanikh anteny reshitok” [About possibility of creation composite active and passive low altitude radar field by using of ring phased-array antenna], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 2(15), pp. 101-106.

Reference:
 Turinskyi, O.V., Grib, D.A., Demidov, B.O., Kucherenko, Yu.F. and Khmelevska, O.O. (2019), “Avtomatyzatsiia upravlinnia funktsionuvanniamta strukturnoiu dynamikoiu skladnykh system viiskovoho pryznachennia pry dynamichnii zmini operatyvno-stratehichnoi obstanovky” [Automation of the management of functioningand structural dynamics of complex systemsof military appointment with dynamic change of operating operations], Systems of Arms and Military Equipment, No. 3(59), pp. 7-16. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.59.01.