1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(59)'2019
  5. Методика оцінки ефективності військових перевезень колоною техніки

Методика оцінки ефективності військових перевезень колоною техніки

О.В. Боровик, В.В. Купельський
УДК 351.746.1
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті представлено методику вирішення задачі оцінки ефективності військових перевезень коло-ною техніки під час виконання завдань оперативно-службової діяльності прикордонною комендатурою швидкого реагування Державної прикордонної служби України. В роботі обґрунтовано перелік значущих показників для оцінки ефективності перевезення резервів і проведено структуризацію параметрів, що їх визначають. У розрахунковій моделі методики враховуються відстань і час перевезення, маса та об’єм вантажів, кількість особового складу та техніки, надійність і тактико-технічні характеристики техніки, витрати на перевезення. Запропонована методика з урахуванням початкових умов і вимог до перевезення дозволяє оцінити ефективність перевезення за тактичним, технічним, економічним та комплексним пока-зником ефективності, вибирати доцільні маршрути руху колони та встановлювати її раціональний склад.


Ключові слова: колона, техніка, параметри, показники, методика, ефективність перевезення.

Список літератури

1. Майборода М.Е. Грузовые автомобильные перевозки / М.Е. Майборода. – Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 442 с.
2. Ачкасова Л.М. Оцінка ефективності процесу перевезення вантажів / Л.М. Ачкасова // Збірник наукових праць
“Економіка транспортного комплексу”. – 2014. – № 24. – С. 117-124.
3. Раздорожный А.А. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) / А.А. Раздорожный. – М.: РИОР, 2009. – 316 с.
4. Квитко Х.Д. Эффективность использования грузовых автомобилей / Х.Д. Квитко. – М.: Транспорт, 2003. – 174 с.
5. Миротин Л.Б. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах / Л.Б. Миротин. – М.: Юрист, 2002. – 414 с.
6. Хмельницкий А.Д. Экономика и управление на грузовом автомобильном транспорте / А.Д. Хмельницкий. – М.: Академия, 2006. – 256 с.
7. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки / А.Э. Горев. – М.: Издательский центр “Академия”, 2008. – 288 с.
8. Математична модель задачі формування складу транспортної колони прикордонної комендатури швидкого ре- агування та її програмно-алгоритмічна реалізація / О.В. Боровик, Л.В. Рачок, Л.В. Боровик, В.В. Купельський // Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету. – 2017. – № 55. – С. 17-30.
9. Боровик О.В. Розмічення графа мережі доріг при розв’язуванні задачі вибору оптимального маршруту руху ко- лони техніки прикордонної комендатури швидкого реагування / О.В. Боровик, В.В. Купельський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2018. – № 2(76). – С. 244-255.
10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань № 759 від 29.05.1998 р.” [Електронний ресурс]. – Режим досту- пу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP980759.html.
11. Baran, J. Multiple Criteria Evaluation of transportation performance for selected agribusiness companies / J. Baran,
J. Zak // Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 2014. – № 111. – P. 320-329. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.065.
12. Evaluation of various means of transport for urban areas [Електронний ресурс] / H. Brunner, M. Hirz1,
W. Hirschberg, K. Fallast // Energy, Sustainability and Society. – 2014. – № 3. – P. 1-11. https://doi.org/10.1186/s13705-018- 0149-0.
13. Wang X. The transport performance evaluation system building of logistics enterprises [Електронний ресурс] /

X. Wang, Y. Chen, L. Zhang // Journal of Industrial Engineering https://doi.org/10.1186/s13705-018-0149-0.

and Management. – 2013. – № 4(6).

14. Resilience and efficiency in transportation networks / A.A. Ganin, M. Kitsak, D. Marchese, J.M. Keisler, T. Seager,
I. Linkov // Science Advances. – 2017. – № 3. – Р. 1-8. https:// doi. org/10.1126/sciadv.1701079.
15. Fu J. Evaluating and Improving the Transport Efficiency of Logistics Operations [Електронний ресурс] / J. Fu. – Stockholm: Department of Transport Science, 2017. – 61 р. – Режим доступу: http://www.diva- portal.org/smash/get/diva2:1083891/FULLTEXT02.
16. Population-weighted efficiency in transportation networks [Електронний ресурс] / L. Dong, R. Li, J. Zhang, Z. Di // Scientific Reports. – 2016. – № 6. Режим доступу: https://doi.org/10.1038/srep26377.
17. Li Z. Highway Transportation Efficiency Evaluation for Beijing-Tianjin-Hebei Region Based on Advanced DEA Model / Z. Li, L. Zhao, Z. Yuan // International Review for Spatial Planning and Sustainable Development. – 2016. – № 4. – P. 36-44. https://doi.org/10.14246/irspsd.4.3_36.
18. Fitzova H. Determinants of urban public transport efficiency: case study of the Czech Republic / H. Fitzova, M. Matulova, Z. Tomes // European Transport Research Review. – 2018. – № 10. https://doi.org/10.1186/s12544-018-0311-y.
19. Hajduk S. Efficiency evaluation of urban transport using the DEA method / S. Hajduk // Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. – 2018. – № 13(1). – P. 141-157. https://doi.org/10.24136/eq.2018.008.
20. Evaluation of urban public transportation efficiency in Kutahya, Turkey / P. Yaliniz, S. Bilgic, Y. Vitosoglu, C. Turan
// Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2011. – № 20, P. 885-895. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.08.097.
21. Route Planning for Military Ground Vehicles in Road Networks under Uncertain Battlefield Environment / T. Zhao, J. Huang, J. Shi, C. Chen // Journal of Advanced Transportation Received. – 2018. – № 1. – Р. 1-10. https://doi.org/10.1155/2018/2865149.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Боровик О.В., Купельський В.В. Методика оцінки ефективності військових перевезень колоною техніки. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 3(59). С. 25-35. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.59.03.