1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(59)'2019
  5. Модели и методика формирования рациональной структуры системы радиационной, химической, биологической защиты Воздушного командования

Модели и методика формирования рациональной структуры системы радиационной, химической, биологической защиты Воздушного командования

С.В. Лазебник, С.И. Поплавец
Аннотации на языках:


Анотация: В статье представлены основные этапы формирования рациональной структуры системы радиационной, хими-ческой, биологической защиты воздушного командования. При разработке моделей и методики формирования рацио-нальной структуры системы радиационной, химической, биологической защиты воздушного командования проанализи-рованы возможные сценарии развития обстановки при разрушении радиационных и химически опасных объектов; осуществлен прогноз развития радиационной и химической обстановки; установлен объем мероприятий радиационной, химической, биологической защиты; определенны силы и средства радиационной, химической, биологической защиты, которые необходимо привлечь к выполнению задач по назначению при различных сценариях развития обстановки; обос-нован порядок создания рациональной структуры системы радиационной, химической, биологической защиты с учетом ресурсных ограничений и максимизации эффективности по выполнению задач.


Ключевые слова: методика, модели, формирование, структура, система РХБ защиты.

Список литературы

1.Елементи дослідження складних систем військового призначення / О.М. Загорка, С.П. Мосов, А.І. Сбитнєв,П.І. Стужук. – К.: НАОУ, 2005. – 100 с.
2.Кузьменко Л.Ф. Методика оцінки ефективності системи РХБ захисту та обґрунтування рекомендацій: автореф.дис. ... канд. військ. наук: 20.01.01 “Воєнне мистецтво” / Л.Ф. Кузьменко. – К., 2004. – 203 с.
3.Поплавець С.І. Підвищення ефективності системи РХБ захисту в Повітряних Силах Збройних Сил України вна-слідок інтенсифікації її ресурсного потенціалу / С.І. Поплавець // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції Національної академії національної гвардії України “Актуальні питання матеріально-технічного забезпечення військо-вих формувань та правоохоронних органів”, Харків, 26 жовтня 2017р. – С. 125-126.
4.Трегубенко С.С. Методика обґрунтування раціонального складу сил і засобів радіаційного, хімічного, біологіч-ного захисту військ оперативного командування / С.С. Трегубенко, О.А. Гутченко // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. – 2016. – № 84(78). – С. 72-81.
5.Трегубенко С.С. Рекомендації щодо раціонального складу сил і засобів радіаційного, хімічного, біологічного за-хисту військ оперативного командування / С.С. Трегубенко, О.А. Гутченко // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. –2016. – № 1(79). – С. 96-106.
6.Кузьменко Л.Ф. Методика оцінки обстановки при аваріях на ПНО та екологічної обстановки на військовомуоб’єкті / Л.Ф. Кузьменко, А.М. Блекон, О.В. Бацовский. – К.: НАОУ, 2001. – С. 23-35.
7.Методика прогнозирования и оценки последствий разрушений (аварий) атомных електростанций и предприятийхимической промышленности – М.: Воениздат, 1991. – 92 с.
8.Наказ Міністерства юстиції України “Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) НХР при аваріях напромислових об'єктах і транспорті № 73/82/64/122 від 27.03.2001 р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-01.
9.Krap R.M. Reducibility among combinatorial problems. University of California at Berkeley [Електронний ресурс] /R.M. Krap. – Режим доступу: http://www.cs.berkeley.edu/~luca/cs172/karp.pdf.
10.Ус С.А. Моделі й методи прийняття рішень / С.А. Ус, Л.С. Коряшкіна. – Дніпро: Національний гірничий уні-верситет, 2014. – 300 с.
11.Алтунин А.Е. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях: монография / А.Е. Алтунин,М.В. Семухин – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2000. – 352 с.
12.Сявавко М.С. Математичне моделювання за умов невизначеності / М.С. Сявавко, О.М. Рибицька. – Львів:Українські технології, 2000. – 320 с.