1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(59)'2019
  5. Метод врахування кореляційного моменту оцінок згладжених координат цілі для застосування розширеного фільтру Калмана в когнітивних РЛС

Метод врахування кореляційного моменту оцінок згладжених координат цілі для застосування розширеного фільтру Калмана в когнітивних РЛС

С.М. Піскунов, А.Ф. Шевченко, О.М. Ясинський, C.C. Дрібниця
УДК 519.852
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуті питання застосування розширених фільтрів Калмана в когнітивних радіолокаційних стан-ціях. Такий підхід може бути доцільним у випадку ”слабкої” нелінійності та гладкості функцій, що підля-гають рекурентній фільтрації. Запропоновано метод врахування кореляційного моменту оцінок згладже-них прямокутних координат цілі при роздільній фільтрації параметрів траєкторії на основі використання постійних коефіцієнтів. Метод спрощує вимоги до обчислювальних ресурсів когнітивних радіолокаційних станцій, що застосовують розширені фільтри Калмана. Наведено результати імітаційного моделювання. Додаткове врахування кореляційного зв’язку оцінок дозволяє частково відновити первинну інформацію що-до орієнтації напівосей еліпсів помилок первинних вимірювань. Це дозволяє підвищити точність видачі ін-формації при малих обчислювальних витратах та може сприяти прискоренню збіжності алгоритмів оп-тимізації в когнітивних радарах.


Ключові слова: когнітивна радіолокаційна станція, метод врахування кореляційного моменту, розді-льна фільтрація параметрів траєкторії, розширений фільтр Калмана.

Список літератури

1.Haykin S. Cognitive Dynamic Systems: Perception-Action Cycle, Radar and Radio [Електронний ресурс]. – Cam-bridge: Cambridge University Press, 2012. – 322 p. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/1056890/.
2.Gini F. Knowledge-based Radar Detection, Tracking, and Classification / F. Gini, M. Rangaswamy. – New York: Pub-lished by John Wiley & Sons, 2008. – 288 p.
3.Метод і алгоритм знаходження оптимального плану цілерозподілу засобів протиповітряної оборони / С.М. Піскунов, Д.А. Купрієнко, А.Д. Мар’яш, А.Ф. Шевченко // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 1(53). – С. 36-41. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.53.05.
4.Шевченко А.Ф. Противодействие ракетным артиллерийским и минометным обстрелам – перспективное направ-ление развития ПВО Сухопутных войск / А.Ф. Шевченко, С.М. Піскунов // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 4(52). – С. 17-27.
5.Munday R. Engagement of Low, Slow and Small Aerial Targets by GBAD: Study Report / R. Munday. – NATO Indus-trial Advisory Group (Study Group 170). – NATO, 2013. – 333 p.
6.Sira S.P. Advances in Waveform-Agile Sensing for Tracking. Synthesis Lectures on Algorithms and Software inEngineering. Lecture 2 / S.P. Sira, A. Papandreou-Suppappola. – New York: Morgan & Claypool Publishers series, 2009. – 83 p.
7.Haug A.S. Bayesian Estimation and Tracking. A Practical Guide / A.S. Haug. – New York: Published by John Wiley &Sons, 2012. – 397 p.
8.Кузьмин С.З. Цифровая радиолокация. Введение в теорию / С.З. Кузьмин. – К.: КВіЦ, 2000. – 428 с.
9.Фарина А. Цифровая обработка радиолокационной информации. Сопровождение целей / А. Фарина, Ф. Студер.–М.: Радио и связь, 1993. – 340 с.
10. Zhao Z. Optimal Linear Unbiased Filtering with Polar Measurements for Target Tracking / Z. Zhao, X.R. Li,V.P. Jilkov // Proc. of 5th Int. Conf. on Information Fusion, Annapolis, USA, July 8-10, 2002. – P. 1527-1534.
11.Просов А.В. Метод учета корреляционной связи сглаженных оценок прямоугольных координат цели при раз-дельной фильтрации параметров траектории в обзорной РЛС / А.В. Просов // Системи обробки інформації. – 2005. – № 2(42). – С. 111-118.
12.Candy J.V. Bayesian signal processing: classical, modern, and particle filtering methods / J.V. Candy. – New York:Published by John Wiley & Sons, 2009. – 460 p.

Бібліографічний опис для цитування:
Метод врахування кореляційного моменту оцінок згладжених координат цілі для застосування розширеного фільтру Калмана в когнітивних РЛС / С.М. Піскунов, А.Ф. Шевченко, О.М. Ясинський, C.C. Дрібниця  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 3(59). – С. 87-92. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.59.11.