1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(37)'2019
  5. Структурно-логічна послідовність та принципи організації протидії інформаційно-психологічним впливам з боку недружньої держави

Структурно-логічна послідовність та принципи організації протидії інформаційно-психологічним впливам з боку недружньої держави

В.Ю. Богданович, О.В. Дублян, О.В. Передрій, П. Пацек
УДК 316.485.26:316.776
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається системно-логічна послідовність організації асиметричної протидії інформаційно-психологічним впливам з боку недружніх держав, яка посилює можливості політичного керівництва дер-жави щодо функціонування в умовах гібридних загроз, зокрема при здійсненні проти нього інформаційно-психологічних впливів в зовнішньополітичній та внутрішньополітичній сферах. Основними засобами веден-ня інформаційного протиборства є національні й транснаціональні засоби масової інформації, а також будь-які інші інформаційні мережі, здатні впливати як на світогляд, політичні погляди, правосвідомість, менталітет, духовні ідеали й ціннісні установки окремої людини, так і на суспільство і його політичну елі-ту в цілому. Зазначені обставини на перший план висувають проблему нарощування можливостей держави щодо реалізації національних інтересів в умовах сучасного інформаційного протиборства. Показано, що найбільш вразливою формою інформаційного протиборства для держави-мішені виступають спеціальні інформаційні операції (СІО), що проводяться проти суб'єктів, які приймають стратегічні рішення. Ефек-тивне функціонування держави-мішені в умовах нав’язуваного інформаційного протиборства можливе на основі побудови структурно-логічної послідовності організації асиметричної протидії інформаційно-психологічним впливам з боку недружніх держав на основі запропонованих принципів.


Ключові слова: інформаційне протиборство, інформаційно-психологічний вплив, спеціальна інформа-ційна операція, асиметрична протидія, держава-мішень, послідовність організації протидії.

Список літератури

1.Методологія комплексного використання військових і невійськових сил і засобів сектора безпеки і оборони дляпротидії сучасним загрозам воєнній безпеці України: монографія / В.Ю. Богданович, І.С. Романченко, І.Ю. Свида, А.М. Сиротенко. – К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2019. – 268 c.
2.Операции информационно-психологической войны [Електронний ресурс] / В. Вепринцев, А. Манойло, А. Пет-ренко, Д. Фролов. – 2005. –Режим доступу: http://psyfactor.org/psyops/psyops4.htm (дата звернення 8.02.2018).
3.Литвиненко О.В. Інформаційні впливи та операції. Теоретико-аналітичні нариси: монографія / О.В.Литвиненко.–К.: НІСД, 2003. – 240 с.
4.Панченко В.М. Методика виявлення ознак інформаційного впливу в засобах масової інформації / В.М. Панчен-ко, В.І. Полевий // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2011. – № 3(7). – С. 79-83.
5.Богданович В.Ю. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України: моногр.: у 7 т.,Т. 1: Теоретичні основи, методи й технології забезпечення національної безпеки України / В.Ю. Богданович, І.Ю. Свида, Є.Д. Скулиш; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. – К.: Наук.-вид.відділ НА СБ України, 2012. – 548 с.
6.Саати Томас Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети. Пер. с англ. /Науч. ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 360 с.
7.Методичний підхід до вибору оптимального сценарію проведення інформаційно-психологічноїоперації / Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський // Системи обробки інформації. – 2016. – № 9(146). – С. 149-152.
8.Методичний підхід до формування сценарію проведення інформаційно-психологічного впливу на осіб, щоприймають рішення / Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський // Системи обробки інформації. – 2019. – № 1(156). – С. 74-81. https://doi.org/10.30748/soi.2019.156.10.
9.Дубницкий В.Ю. Интервальное оценивание количества участников массовых протестных акций / В.Ю. Дубниц-кий, Г.Г. Зубрицкая, А.М. Кобылин // Сучасні інформаційні системи. – 2018. – Т. 2, № 4. – C. 11-20. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.4.02.
10.Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними СиламиЗбройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 2(27). – С. 19-25. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.03.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Структурно-логічна послідовність та принципи організації протидії інформаційно-психологічним впливам з боку недружньої держави / В.Ю. Богданович, О.В. Дублян, О.В. Передрій, П. Пацек  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2019. – № 4(37). – С. 13-19. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.37.02.