1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для оцінки і вдосконалення діяльності операторів автоматизованих систем управління

Аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для оцінки і вдосконалення діяльності операторів автоматизованих систем управління

А.О. Романюк, І.Г. Дзеверін
УДК 623.4.05
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті детально розглянуті такі напрямки і методи з точки зору оцінки і вдосконалення діяльності операторів автоматизованих систем управління (АСУ): концепція трансформаційної теорії динаміки систем; семіотичні системи ситуаційного управління; графоаналітичний метод оцінки очікуваної ефективності бойових дій; метод структурно-алгоритмічного аналізу; метод мережевих моделей діяльності; метод еталонного оператора (метод копіювання). Наявність позитивних сторін і недоліків у кожного з розглянутих методів дозволяє говорити про те, що при вдосконаленні методики побудови моделей діяльності розрахунків автоматизованих командних пунктів (АКП) доцільно комплексне використання різних методів аналізу процесів бойової роботи з урахуванням особливостей дій груп операторів. При вирішенні питань застосування моделей діяльності на АКП необхідно враховувати особливості діяльності різних операторів АСУ та рівень їх підготовки. Аналіз зазначених напрямків науково-методичного апарату з виявленням сильних і слабких сторін дозволив сформулювати необхідні вимоги при вирішенні питань застосування моделей діяльності різних операторів АСУ та рівень їх підготовки, а також виділити рівні підготовки операторів.


Ключові слова: автоматизована система управління, автоматизований командний пункт, оцінка та вдосконалення діяльності операторів АСУ

Список літератури

1.Литвиненко М.И. Метод анализа деятельности оператора автоматизированных систем управления воздушнымдвижением / М.И. Литвиненко, М.А. Павленко // Системи обробки інформації. – 2013. – № 2(109). – С. 60-63.
2.Анализ методов моделирования деятельности оператора в системе “человек-машина” / О.В. Сергунова,М.А. Павленко, А.И. Тимочко, Е.В. Воробьев // Системи обробки інформації. – 2015. – № 7(132). – С. 80-82.
3.Сценарный подход к разработке информационных моделей обеспечения деятельности оператора автоматизиро-ванных систем управления / М.А. Павленко, А.И. Тимочко, М.Ю. Яковлев, М.Ю. Гусак // Військово-технічний збірник. –2014. – № 1(10). – С. 49-55.
4.Венда В.Ф. Инженерная психология и синтез систем отображения информации / В.Ф. Венда. – М.: Машино-строение, 1975. – 396 с.
5.Venda V.F. The Laws of Ergonomics Applied to Desing and Testing of Workstations / V.F. Venda, V.K. Kalin,A.Y. Trofimov. – New York: CRC Press Taylor and Francis Group, 2008. – 412 с.
6.Venda V.F. Transformation Dynamics in Complex Systems / V.F. Venda, Y.V. Venda // Journal of the WashingtonAcademy of Science. – 1991. — № 4(81). – С. 163-184.
7.Венда В.Ф. Методы многоуровневой адаптации информационного взаимодействия человека и машины /В.Ф. Венда, Б.В. Пулькин. – М.: Наука, 1980. – 320 с.
8.Дружилов С.А. Психология профессионализма человека: инженерно-психологический подход / С.А. Дружилов //Ярославский психологический вестник. – 2004. – № 12. – С. 25-32.
9.Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика / С.Ф. Сергеев. – М.: НИИ школьных технологий, 2008. –176 с.
10.Городнов В.П. Вимоги до показників штабної методики оцінювання потреб в підготовці офіцерських кадрівдля поповнення некомплекту в лінійних частинах та підрозділах внутрішніх військ МВС України / В.П. Городнов, Г.О. Радіонов // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2011. – № 2(28). – С. 94-97.
11.Комчатних О.В. Графоаналітичний метод оцінки інноваційного потенціалу підприємства / О.В. Комчатних //Вісник Національного транспортного університету. – 2014. – № 30(2). – С. 104-110.
12.Информационно-управляющие человеко-машинные системы / А.Н. Адаменко, А.Т. Ашеров, И.А. Бердников идр. – М.: Машиностроение, 1993. – 528 с.
13.Семак О.О. Основи інженерної психології / О.О. Семак. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 106 с.
14.Павленко М.А. Управление временем при моделировании деятельности оператора АСУ в системах управлениясложными динамическими объектами / М.А. Павленко // Системи обробки інформації. – 2015. – № 1(126). – С. 88-90.
15.Зараковский Г.М. Закономерности функционирования эргатических систем / Г.М. Зараковский, В.В. Павлов. –М.: Радио и связь, 1987. – 232 с.
11.Поспелов Д.А. Логико-лингвистические модели в системах управления / Д.А. Поспелов. – М.: Машинострое-ние, 1981. – 183 с.
17.Горский Ю.М. Системно-информационный анализ процессов управления / Ю.М. Горский. – Новосибирск,1988. – 134 с.
18.Неупокоев Ф.К. Противовоздушный бой / Ф.К. Неупокоев. – М.: Воениздат, 1989. – 261 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Романюк А. О. Аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для оцінки і вдосконалення діяльності операторів автоматизованих систем управління / А.О. Романюк, І.Г. Дзеверін  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 4(60). – С. 39-46. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.05.

Whoops, looks like something went wrong.