1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(60)'2019
  5. Трансформація інформаційних загроз у воєнні загрози державі

Трансформація інформаційних загроз у воєнні загрози державі

О.В. Левченко, А.А. Завада
Тематика статті: Загальні питання
УДК 354.42
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається поняття та сутність інформаційних загроз безпеці держави. Визначено найбільш небезпечні інформаційні загрози для України за досвідом протистояння збройній агресії Російської Федерації (РФ). Показано, що через бурхливий процес інформатизації усіх сфер життя людини й держави в цілому, який триває й надалі, відбувається стрімке зростання рівня та значне розширення спектру інформаційних загроз. До того ж зростання рівня саме інформаційної небезпеки до певного критичного рівня призводить до актуалізації усіх загроз, включаючи їх перехід із потенційних до реальних. При цьому значна частина зовнішніх інформаційних загроз фактично є різновидом воєнних загроз, а ефективна протидія цим загрозам можлива лише за умови наявності у системі забезпечення воєнної безпеки держави дієвої системи забезпечення її інформаційної безпеки.


Ключові слова: інформаційна загроза, воєнна загроза, інформаційна сфера, система забезпечення воєнної безпеки держави

Список літератури

1.Сидак В.С. Исторические аспекты проблемы противостояния информационной агрессии / В.С. Сидак // Актуа-льні проблеми управління інформаційною безпекою держави: збірник науково-практичної конференції (Київ, 19 берез-ня 2015 року). – К.: Центр навчальних, наукових та періодичних видань НА СБ України, 2015. – С. 123-129.
2.Толубко В.Б. Концептуальні основи інформаційної безпеки України / В.Б. Толубко, С.Я. Жук, В.О. Косевцов //Наука і оборона. – 2004. – № 2. – С. 19-25.
3.Теоретико-методологічні засади забезпечення національної безпеки держави у її визначальних сфера : моногра-фія / В.Ю. Богданович, А.І. Семенченко, Ю.В. Єгоров та ін. – К.: Кий, 2007. – 370 с.
4.Пєвцов Г.В. Концептуальні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки / Г.В. Пєвцов, С.В. Залкин,А.О. Феклістов // Інформаційна безпека. – 2011. – № 2. – С. 57-59.
5.Ожеван М.А. Основні напрями зовнішніх інформаційно-маніпулятивних впливів на суспільні трансформації вУкраїні: засоби протидії / М.А. Ожеван // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 3(20). – С. 118-126.
6.Жарков Я.М. Інформаційно-психологічний вплив на Україну: моніторинг, аналіз, оцінка / Я.М. Жарков // Інфор-маційна безпека людини, суспільства, держави. – 2009. – № 1. – С. 65-70.
7.Сніцаренко П.М. Витоки і сутність інформаційної безпеки України у воєнній сфері та проблемні питання її за-безпечення / П.М. Сніцаренко, І.В. Вещицький // Національна безпека: український вимір. – Київ: Міністерство оборони України, 2009. – № 5(24). – С. 24-30.
8.Інформаційна безпека у воєнній сфері: проблеми, методологія, система забезпечення: монографія / Г.В. Пєвцов,С.В. Залкін, С.О. Сідченко, К.І. Хударковський. – Х.: Цифрова друкарня № 1, 2013. – 270 с.
9.Військовий стандарт 01.004.007-2017. Воєнна політика, безпека та стратегічне планування. Система стратегіч-них комунікацій держави у воєнній сфері. Терміни та визначення. – [Чинний від 2017.12.20]. – К.: УІТ МОУ, 2017. – 44 с.
10.Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєн-ної доктрини України”: Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 // Урядовий кур’єр. – № 178, 26 вересня 2015.
11.Про основи національної безпеки України: Закон України / Відомості Верховної Ради України, 2003. – № 39,ст. 351 // Голос України. – 22 липня 2003 року.
12.Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформа-ційної безпеки України”: Указ Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017 // Урядовий кур’єр. – № 38. – 28 лютого 2017 року.
13.Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України: Указ Президента України від 14.03.2016 р.№ 92/2016 // Урядовий кур’єр”. – № 52. – 18 березня 2016.
14.Про стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
15.Хроника противостояния в Ираке. Сборник аналитических материалов [Электронный ресурс]. – Режим досту-па: http://csef.ru/media/articles/479/479.pdf.
16.Герасимов В.В. Ценность науки в предвидении [Электронный ресурс] / В.В. Герасимов // Общероссийская еже-недельная газета “Военно-промышленный курьер”. – № 8(476) 27 февраля – 5 марта 2013 года. – Режим доступа: http://vpk-news.ru/articles/14632.
17.Левченко О.В. Еволюція гібридної війни Російської Федерації проти України / О.В. Левченко // Наука іоборона. – 2017. – № 2. – С. 11-16.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Левченко О. В. Трансформація інформаційних загроз у воєнні загрози державі / О.В. Левченко, А.А. Завада  // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 4(60). – С. 128-133. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.17.

Whoops, looks like something went wrong.