1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 4(60)'2019
  5. Transformation of information threats in military threats to the state

Transformation of information threats in military threats to the state

O. Levchenko, A. Zavada
Annotations languages:


Description: The aim of the article is to draw attention to informational threats to state security as a variety of military threats. The concept and essence of information threats to the security of the state are considered in the article. The most dangerous information threats to Ukraine have been identified in the experience of confronting the armed aggression of the Russian Federation. It is shown that due to the rapid process of informatization of all spheres of life of the person and the state as a whole, which goes on, there is a rapid rise of the level and a significant expansion of the range of information threats. Moreover, increasing the level of information danger to a certain critical level leads to the actualization of all threats, including their transition from potential to real. Thus, much of the external information threats are actually a type of military threat, and they are the most dangerous for the system of military security of the state. Such threats begin to be realized in the informational sphere and through the informational sphere, and end their action, causing damage to important objects of the military sphere of the state. That is, they are threats of indirect action that are difficult to detect in the military sphere and to take appropriate counter-measures in a timely manner. Such information threats should be revealed in the information sphere at the initial stage of their formation and be neutralized by the joint efforts of the subsystems providing information and military security of the state military security system. And effective counteraction to such threats is possible only if there is an effective information security system in the state military security system, which will be able to detect in advance signs of information threats of a military nature and ensure timely response to them.


Keywords: information threat, military threat, information sphere, system of ensuring military security of the state

References

1.Sydak, V.S. (2015), “Ystorycheskye aspekty problemy protyvostojanyja ynformacyonnoj aghresyy” [Historical aspectsof the combating information aggressions problem], Aktualjni problemy upravlinnja informacijnoju bezpekoju derzhavy: zbirnyk naukovo-praktychnoji konferenciji, Center of Educational Sciences and periodical Publications of the National Anatomy of the Security Service of Ukraine, Kyiv, pp. 123-129.
2.Tolubko, B.V., Zhuk, S.Ya. and Kosevtsov, V.O. (2004), “Kontseptualni osnovy informatsiinoi bezpeky Ukrainy” [Con-ceptual foundations of Ukraine's information security], Science and Defense, No. 2, pp. 19-25.
3.Bohdanovych, V.Yu., Semenchenko, A.I. and Yehorov, Yu.V. (2007), “Teoretyko-metodolohichni zasadyzabezpechennia natsionalnoi bezpeky derzhavy u yii vyznachalnykh sferakh” [Theoretical and methodological principles of ensuring the national security of the state in its defining spheres], Kyiv, 370 p.
4.Pievtsov, H.V., Zalkyn, S.V. and Feklistov, A.O. (2011), “Kontseptualni pidkhody shchodo zabezpechenniainformatsiinoi bezpeky” [Conceptual approaches to information security], Informational Security, No. 2, pp. 57-59.
5.Ozhevan, M.A. (2011), “Osnovni napriamy zovnishnikh informatsiino-manipuliatyvnykh vplyviv na suspilnitransformatsii v Ukraini: zasoby protydii” [The main directions of external informational and manipulative influences on social transformations in Ukraine: means of counteraction], Strategic Priorities, No. 2(20), pp. 118-126.
6.Zharkov, Ya.M. (2009), “Informatsiino-psykholohichnyi vplyv na Ukrainu: monitorynh, analiz, otsinka” [Informationand psychological impact on Ukraine: monitoring, analysis, evaluation], Information Security of a Person, a Society, a State, No. 1, pp. 65-70.
7.Snitsarenko, P.M. and Veshchytskyi, I.V. (2009), “Vytoky i sutnist informatsiinoi bezpeky Ukrainy u voiennii sferi taproblemni pytannia yii zabezpechennia” [Origins and essence of Ukraine's information security in the military sphere and the problem issues of its provision], National Security: Ukrainian Dimension, Ministry of Defence Ukraine, No. 5(24), pp. 24-30.
8.Pievtsov, H.V., Zalkyn, S.V., Sidchenko, S.O. and Khudarkovskyi, K.I. (2013), “Informatsiina bezpeka u voiennii sferi:problemy, metodolohiia, systema zabezpechennia : monohrafiia” [Information security in the military sphere: problems, meth-odol-ogy, system of security: monograph], Kharkiv, 270 p.
9.Information Technology Department of the Ministry of Defense of Ukraine (2017), “Vijskovij standart 01.004.007-2017Vojenna polityka, bezpeka ta strateghichne planuvannja. Systema strateghichnykh komunikacij derzhavy u vojennij sferi. Terminy ta vyznachennja” [Military standard 01.004.007-2017 Military policy, security and strategic planning. System of strategic communications of the state in the military sphere. Terms and definitions], Kyiv, 44 p.
10.The Decree of the President of Ukraine (2015), “Pro rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 2veresnya 2015 roku “Pro novu redaktsiyu Voyennoyi doktryny Ukrayiny” № 555/2015 vid 24.09.2015” [About the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 2, 2015 “On the new version of the Military Doctrine of Ukraine” No. 555/2015 dated 24.09. 015], Government courier, No. 178, Kyiv.
11.The Law of Ukraine (2003), “Pro osnovy natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny” [About the basics of Ukraine's nationalsecurity], Voice of Ukraine, No. 39, Kyiv.
12.The Decree of the President of Ukraine (2017), “Pro rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 29hrudnya 2016 roku “Pro Doktrynu informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny vid 25.02.2017 № 47/2017” [About the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of December 29, 2016 “On the Doctrine of Information Security of Ukraine” dated 25.02.2017 No. 47/2017], Government courier, No. 38, Kyiv.
13.The Decree of the President of Ukraine (2016), “Pro Koncepciju rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrajiny vid14.03.2016 № 92/2016” [About the Concept of development of the security and defense sector of Ukraine dated 14.03.2016 No. 92/2016], Government courier, No. 52, Kyiv.
14.The Decree of the President of Ukraine (2015), “Pro Strateghiju nacionaljnoji bezpeky Ukrajiny vid 26.05.2015 року№ 287/2015” [About the Strategy of National Security of Ukraine dated 26.05.2015 No. 287/2015], available at: www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (accessed 1 September 2019).
15.Collection of analytical materials (2010), “Khronyka protyvostojanyja v Yrake” [Chronicle of confrontation in Iraq],available at: www.csef.ru/media/articles/479/479.pdf (accessed 1 September 2019).
16.Gerasimov, V.V. (2013), “Cennostj nauky v predvydenyy” [The value of science in foresight], All-Russian weeklynewspaper “Military Industrial Courier”, No. 8(476), available at: www.vpk-news.ru/articles/14632 (accessed 1 September 2019).
17.Levchenko, O.V. (2017), “Evoljucija ghibrydnoji vijny Rosijsjkoji Federaciji proty Ukrajiny” [Evolution of the hybridwar against the Russian Federation], Science and Defense, No. 2, pp. 11-16.

Reference:
 Levchenko, O.V. and Zavada, A.A. (2019), “Transformatsiia informatsiinykh zahroz u voienni zahrozy derzhavi” [Transformation of information threats in military threats to the state], Systems of Arms and Military Equipment, No. 4(60), pp. 128-133. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.17.