1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 3(31)'2012
  5. Improved method of evaluation of efficiency of partial indexes of difficult systems of military setting

Improved method of evaluation of efficiency of partial indexes of difficult systems of military setting

О.O. Surkov
Annotations languages:


Description: The improved method of evaluation of efficiency of partial indexes of the difficult systems of the military setting is presented.


Keywords: method, evaluation of partial indexes, system of the military setting

Reference:
 Surkov, O.O. (2012), “Udoskonalena metodyka otsiniuvannia efektyvnosti chastkovykh pokaznykiv skladnykh system viiskovoho pryznachennia”, Systems of Arms and Military Equipment, No. 3(31), pp. 79-83.