1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 1(33)'2013
  5. Decision task of optimization of distributing of financial resource is on benefit of development and modernization of facilities of fire defeat

Decision task of optimization of distributing of financial resource is on benefit of development and modernization of facilities of fire defeat

В.О. Popkov, M.Yu. Mokrockiy, K.I. Lupieva
Annotations languages:


Description: The order of determination of rational variant of distributing of the limited financial resource is considered in interests of development and modernization of facilities of fire defeat on the basis of strategic estimation of results of decision of task of optimization.


Keywords: resource, optimization, facilities of fire defeat, battle potential

Reference:
 Popkov, B.O., Mokrotskyi, M.Yu. and Lupyёva, K.Y. (2013), “Reshenye zadachy optymyzatsyy raspredelenyia fynansovoho resursa v ynteresakh razrabotky y modernyzatsyy sredstv ohnevoho porazhenyia”, Systems of Arms and Military Equipment, No. 1(33), pp. 115-118.