1. Science
  2. Publications
  3. Science and Technology of the Air Force of Ukraine
  4. 2(6)'2011
  5. Estimation of spatial indexes of possibilities on protection of certain objects fighter aircraft in programmatic complex of design of battle actions of «Virazh-RD»

Estimation of spatial indexes of possibilities on protection of certain objects fighter aircraft in programmatic complex of design of battle actions of «Virazh-RD»

S.P. Leschenko, S.I. Burkovskiy, I.M. Oleynik, O.V. Aleksandrov
Annotations languages:


Description: In the article examined method and examples of calculation of spatial indexes of possibilities of fighter aircraft are made on the protection of certain objects which are realized in the programmatic complex of design of battle actions of Aircrafts of «Virazh-RD».


Keywords: fighter aircraft, protection of objects, indexes of quality, intercept of air aims, battle possibilities

Reference:
Leshchenko, S.P., Burkovskyi, S.I., Oliinyk, I.M. and Aleksandrov, O.V. (2011), “Otsinka prostorovykh pokaznykiv mozhlyvostei po prykryttiu vyznachenykh obiektiv vynyshchuvalnoiu aviatsiieiu v prohramnomu kompleksi modeliuvannia boiovykh dii «Virazh-RD»”, Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 2(6), pp. 13-18.