1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 2(34)'2013
  5. USING REMOTE SENSING AND GIS TO CREATE OBJECTS GEODATABASE INTELLIGENCE

USING REMOTE SENSING AND GIS TO CREATE OBJECTS GEODATABASE INTELLIGENCE

I.A. Kuharskiy, V.О. Podlipaev, O.V. Atrasevich, V.O. Shumeyko
Annotations languages:

The benefits of using remote sensing data in deciphering object exploration are given. The advantages of establishing a geodatabase object exploration using GIS.
Keywords: GIS. remoute sensing, geodatabase, objects intelligence
Reference:
Kukharskyi, I.A., Podlipaiev, V.O., Atrasevych, O.V. and Shumeiko, V.O. (2013), "Stvorennia bazy heoprostorovykh danykh obiektiv rozvidky z vykorystanniam danykh dystantsiinoho zonduvannia Zemli ta heoinformatsiinykh system" , Systems of Arms and Military Equipment, No. 2(34), pp. 111-113.