1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 3(25)'2010
  5. RATIONAL PLACEMENT PROBLEM FORMULATION OF LAYERED MONITORING ELEMENTS OF LANDFILLS AND STORAGES OF INDUSTRIAL AND DOMESTIC WASTE IN ANTHROPOGENLY OVERLOADED REGIONS OF UKRAINE ON KHARKIV REGION EXAMPLE

RATIONAL PLACEMENT PROBLEM FORMULATION OF LAYERED MONITORING ELEMENTS OF LANDFILLS AND STORAGES OF INDUSTRIAL AND DOMESTIC WASTE IN ANTHROPOGENLY OVERLOADED REGIONS OF UKRAINE ON KHARKIV REGION EXAMPLE

N.V. Bolotskikh, Yu.V. Klimchuk, P.Yu. Ponomarev
Annotations languages:

The state of landfills and storages of industrial and household waste Kharkiv region, as one of the most overloaded technological regions of Ukraine have been analyzed in this paper. The conditions for the problem of efficient placement of elements of the layered monitoring of the migration of hazardous substances in groundwater that surface waters in the locations of the latter have been formulated.
Keywords: landfills and storages of industrial and household waste, efficient placement of elements, monitoring
Reference:
Bolotskykh, M.V., Klymchuk, Yu.V. and Ponomarov, P.Yu. (2010), "Postanovka zadachi ratsionalnoho rozmishchennia elementiv systemy posharovoho monitorynhu polihoniv i skhovyshch promyslovykh ta pobutovykh vidkhodiv v tekhnohennoperevantazhenykh rehionakh Ukrainy na prykladi Kharkivskoi oblasti" , Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 3(25), pp. 184-186.