1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 4(26)'2010
  5. Estimation accuracy of the determination of the location radio transmitter integer by triangulation method in rolling system passive radio-detection zenithal complex of the near action

Estimation accuracy of the determination of the location radio transmitter integer by triangulation method in rolling system passive radio-detection zenithal complex of the near action

V.V. Kutsenko, G.V. Yermakov, S.N. Telyukov, G.M Dementiyuk
Annotations languages:


Description: In article is organized estimation to accuracy of the determination of the location radio transmitter integer by triangulation method in rolling system passive radio-detection (SPRD) on the base zenithal complex near action.


Keywords: triangulation, passive radio-detection

Reference:
 Kutsenko, V.V., Ermakov, H.V., Teliukov, S.N. and Dementyiuk, H.M. (2010), “Otsenyvanye tochnosty opredelenyia mestopolozhenyia radyoyzluchaiushchykh tselei tryanhuliatsyonnыm metodom v podvyzhnoi systeme passyvnoi radyolokatsyy zenytnыkh kompleksov blyzhneho deistvyia”, Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 4(26), pp. 77-82.