1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 1(30)'2012
  5. Recommendations in relation to integration of efforts of subjects of the system of providing of national safety for neutralization of found out threats without application of power methods

Recommendations in relation to integration of efforts of subjects of the system of providing of national safety for neutralization of found out threats without application of power methods

І.S. Romanchenko, V.Yu. Bogdanovich, I.Yu. Svida, A.L. Visidalko
Annotations languages:


Description: The method of integration of efforts of subjects of the system of providing of national safety is offered for neutralization of found out threats to national interests without application of power methods.


Keywords: national interests, national safety, threat, task the subjects of the system of providing of national safety

Reference:
 Romanchenko, I.S., Bohdanovych, V.Yu., Svyda, I.Yu. and Vysidalko, A.L. (2012), “Rekomendatsii shchodo intehratsii zusyl subiektiv systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky dlia neitralizatsii vyiavlenykh zahroz bez zastosuvannia sylovykh metodiv”, Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 1(30), pp. 29-33.