1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 2(31)'2012
  5. Generalized expression for evaluation of methodical error of check of electromeasuring devices of alternating current by signals of difficult form

Generalized expression for evaluation of methodical error of check of electromeasuring devices of alternating current by signals of difficult form

V.N. Chinkov, V.V. Mosharenkov
Annotations languages:


Description: The generalized is got expression for the evaluation of methodical error of check of electromeasuring devices of alternating current by the analog test special signals of different form.


Keywords: signals of nospread function, electromeasuring devices of alternating current, check, methodical error

Reference:
Chinkov, V.N. and Mosharenkov, V.V. (2012), “Obobshchennoe vyrazhenie dlia otsenivaniia metodicheskoi pogreshnosti poverki elektroizmeritelnykh priborov peremennogo toka signalami slozhnoi formy”, Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 2(31), pp. 131-133.