1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 1(34)'2013
  5. Model of the substantiation of structure of system of antiaircraft rocket-artillery cover of objects at infringement of battle readiness of grouping of antiaircraft rocket armies

Model of the substantiation of structure of system of antiaircraft rocket-artillery cover of objects at infringement of battle readiness of grouping of antiaircraft rocket armies

V.P. Gorodnov, M.О. Ermoshin, V.V. Shulezhko
Annotations languages:


Description: In article are considered model of a substantiation of structure of system of the antiaircraft it is rocket-artillery covers of objects at infringement of battle readiness of grouping of antiaircraft rocket armies.


Keywords: model, structure of system of the antiaircraft it is rocket-artillery covers of objects, grouping of antiaircraft rocket armies

Reference:
 Horodnov, V.P., Yermoshyn, M.O. and Shulezhko, V.V. (2013), “Model obgruntuvannia struktury systemy zenitnoho raketno-artyleriiskoho prykryttia obiektiv pry porushenni boiezdatnosti uhrupovannia zenitnykh raketnykh viisk”, Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 1(34), pp. 2-4.