1. Science
  2. Publications
  3. Science and Technology of the Air Force of Ukraine
  4. 2(8)'2012
  5. To question of calculation of efficiency of application of aerosol educations for protecting of military objectives from shots of airplanes of tactical aviation and choice of protecting rational methods

To question of calculation of efficiency of application of aerosol educations for protecting of military objectives from shots of airplanes of tactical aviation and choice of protecting rational methods

V.V. Koval
Annotations languages:


Description: One of possible approaches of calculation of efficiency of application of aerosol educations is considered for protecting of troops and objects from the shots of airplanes of tactical aviation and choice of rational methods.


Keywords: aerosol educations, efficiency, tactical aviation

Reference:
 Koval, V.V. (2012), “Do pytannia rozrakhunku efektyvnosti zastosuvannia aerozolnykh utvoren dlia zakhystu viiskovykh obiektiv vid udariv litakiv taktychnoi aviatsii ta vyboru ratsionalnykh sposobiv zakhystu”, Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 2(8), pp. 137-139.