1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 3(36)'2013
  5. SUGGESTION IN RELATION TO IMPROVEMENT OF STRUCTURE OF CASH COVER OF SERVICEMEN OF MILITARY POWERS OF UKRAINE

SUGGESTION IN RELATION TO IMPROVEMENT OF STRUCTURE OF CASH COVER OF SERVICEMEN OF MILITARY POWERS OF UKRAINE

Yu.B. Dobrovol'skiy, O.M. Semenenko, M.V. Abramova, R.V. Boyko, O.I. Kremeshnyy
Annotations languages:

The results of research in relation to the change of post salaries are resulted in the article, salaries after the military rank of servicemen of Military Powers of Ukraine, the comparative analysis of sizes of cash cover of separate categories of servicemen is resulted and offered approach to the improvement of structure of cash cover.
Keywords: cash cover, analysis, serviceman
Reference:
Dobrovolskyi, Yu.B., Semenenko, O.M., Abramova, M.V., Boiko, R.V. and Kremeshnyi, O.I. (2013), "Propozytsii shchodo udoskonalennia struktury hroshovoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy" [Suggestion in relation to improvement of structure of cash cover of servicemen of military powers of Ukraine], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 3(36), pp. 29-34.