1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 3(36)'2013
  5. Estimates of methodical errors at check electromechanics measuring devices by the signals of nospread function

Estimates of methodical errors at check electromechanics measuring devices by the signals of nospread function

V.N. Chinkov, V.V. Mosharenkov
Annotations languages:


Description: The estimates of methodical errors are got at a check electromechanics instrumentation by the signals of nospread function.


Keywords: signals of nospread function, electromeasuring devices of alternating current, check, methodical error

Reference:
 Chynkov, V.N. and Mosharenkov, V.V. (2013), “Otsenky metodycheskykh pohreshnostei pry poverke эlektromekhanycheskykh yzmerytelnыkh pryborov syhnalamy spetsyalnoi formы” [Estimates of methodical errors at check electromechanics measuring devices by the signals of nospread function], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 3(36), pp. 199-202.