1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 4(37)'2013
  5. THE APPROACHES TO ESTIMATION OF ARMY AIR FORCE FIGHTING STRENGTH DURING ENEMY PSYCHOLOGICAL OPERATIONS PREPARATION AND CONDUCTING

THE APPROACHES TO ESTIMATION OF ARMY AIR FORCE FIGHTING STRENGTH DURING ENEMY PSYCHOLOGICAL OPERATIONS PREPARATION AND CONDUCTING

I.A. Taran, V.V. Pugach, V.P. Kotcuba
Annotations languages:

Method of estimation of Army Air Force fighting strength during enemy psychological operations preparation and conducting is offered.
Keywords: Army Air Force, fighting strength, psychological operation
Reference:
Puhach, V.V., Taran, I.A. and Kotsiuba, V.P. (2013), "Pidkhody do otsinky boiovykh mozhlyvostei chastyn armiiskoi aviatsii Sukhoputnykh viisk v khodi pidhotovky ta vedennia protyvnykom informatsiino-psykholohichnoi borotby" [The approaches to estimation of Army Air Force fighting strength during enemy psychological operations preparation and conducting], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 4(37), pp. 11-14.