1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 2(14)'2007
  5. System of automatic accompaniment of aircraft to direction with narrow-band filtration

System of automatic accompaniment of aircraft to direction with narrow-band filtration

A. Kolomijtsev, S. Kovalenko, V. Kitov, V. Kudryashov, R. Zhermelyova
Annotations languages:


Description: The dynamic system of automatic accompaniment of aircraft is offered to direction with the use of narrow-band filtration and streamlined of frequency-temporal method of measuring. Presented results of previous calculations.


Reference:
 Kolomiitsev, O.V., Kovalenko, S.P., Kitov, V.S., Kudriashov, V.V., Khudarkovskyi, K.I. and Zhermelova, R.Yu. (2007), “Systema avtomatychnoho suprovodzhennia litalnoho aparatu za napriamkom z vuzkosmuhovoiu filtratsiieiu”, Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 2(14), pp. 170-172.