1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 3(15)'2007
  5. The algorithm of warning of overload computer network by forecasting of middle length of queue

The algorithm of warning of overload computer network by forecasting of middle length of queue

L. Kirichenko, Т. Radivilova, O. Storogenko
Annotations languages:

The algorithm of warning of overload network node’s buffer by forecasting of middle length of queue is considered.
Reference:
Kyrychenko, L.O., Radyvylova, T.A. and Storozhenko, A.V. (2007), "Alhorytm preduprezhdenyia perehruzky kompiuternoi sety putem prohnozyrovanyia srednei dlynы ocheredy" , Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 3(15), pp. 94-97.