1. Science
  2. Publications
  3. Science and Technology of the Air Force of Ukraine
  4. 1(10)'2013
  5. Technique of the estimation of statistical parameters of blow of the air opponent at restoration of system of antiaircraft rocket-art ilerijsky cover

Technique of the estimation of statistical parameters of blow of the air opponent at restoration of system of antiaircraft rocket-art ilerijsky cover

V.P.Gorodnov, M.О. Ermoshin, V.V.Shulezhko
Annotations languages:

In In article the technique of an estimation of parametres of blow of the air opponent which values are necessary at restoration of system of the antiaircraft is developed is rocket-artilerijskogo covers.
Keywords: a technique, system of the antiaircraft it is rocket-artilerijskogo covers, means of an air attack
Reference:
Horodnov, V.P., Yermoshyn, M.O. and Shulezhko, V.V. (2013), "Metodyka otsinky statystychnykh parametriv udaru povitrianoho protyvnyka pry vidnovlenni systemy zenitnoho raketno-artyleriiskoho prykryttia obiektiv" , Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 1(10), pp. 57-60.