1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 4(22)'2009
  5. Method of research of psychophysiological indexes of psychological readiness of students of the Kharkov university of Aircrafts the named І. Kozhedub and University of civil defence of Ukraine to implementation of official duties by the computer program «D

Method of research of psychophysiological indexes of psychological readiness of students of the Kharkov university of Aircrafts the named І. Kozhedub and University of civil defence of Ukraine to implementation of official duties by the computer program «D

D.P. Prikhod'ko, I.I. Lipatov
Annotations languages:

The given work is devoted to the problem of study of features of psychological ready conditions of students of the Kharkov university of Aircraft and University of civil defence Ukraine to implementation of duty tasks. In work a method is described of research of psychophysiological features of the nervous system of the students HUVS and HUGZ by the computer program «DIAGNOSTICIAN ІІ» of adapted by the employees of NTs SS HUVS to the modern operating systems WINDOWS (WINDOWS XP, WINDOWS WISTA, WINDOWS SEVEN and higher)
Keywords: psychological readiness, psychological machineries, individualno-psihofiziologicheskie features, model of research
Reference:
Prykhodko, D.P. and Lipatov, I.Y. (2009), "Metodyka doslidzhennia psykhofiziolohichnykh pokaznykiv psykholohichnoi hotovnosti kursantiv Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl im. I. Kozheduba ta Universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy do vykonannia sluzhbovykh oboviazkiv za dopomohoiu kompiuternoi prohramy" , Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 4(22), pp. 157-163.