1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Водовій mesh-мережі стандарту IEEE 802.16, представленої у вигляді гіперграфу

Водовій mesh-мережі стандарту IEEE 802.16, представленої у вигляді гіперграфу

С.В. Гаркуша, О.В. Гаркуша, О.С. Єременко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонована топологічна модель mesh-мережі стандарту IEEE 802.16, представлена за допомогою гіпереграфов і графів Кьоніга. При цьому можливості гіперграфів використовувалися на етапі постановки задачі розподілу підканалів з метою оцінки характеристик вихідних конфігурацій mesh-мереж, а графи Кеніга – при порівняльному аналізі отриманих результатів. Це дозволило більш повно і детально описати можливі конфігурації як всієї mesh-мережі в цілому, так і окремих її елементів, представлених у вигляді вершин і ребер гіперграфу. Також вперше запропонована математична модель розподілу частотного ресурсу в mesh-мережах стандарту IEEE 802.16, новизна якої полягає у формулюванні задачі розподілу частотного ресурсу як задачі розподілу підканалів, а також в обліку інтерференції між станціями мережі, що дозволило розширити область використання запропонованих рішень.


Ключові слова: гіперграф, математична модель, WiMAX, розподіл підканалів, продуктивність