1. Science
  2. Publications
  3. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University
  4. 3(44)'2015
  5. A mathematical model to assess the degree of protection of the vital centers of the nuclear power stations depending on the degree of capability of protection

A mathematical model to assess the degree of protection of the vital centers of the nuclear power stations depending on the degree of capability of protection

M.G. Golubock
Annotations languages:

It is proposed a mathematical model to assess the degree of protection of the vital centers of the nuclear power stations depending on the degree of capability of protection. Discusses the calculation of the required indicators.
Keywords: vital centers, force protection, survivability, combat capability
Reference:
Holubok, M.H. (2015), "Matematychna model otsinky stupeniu zakhyshchenosti zhyttievo-vazhlyvykh tsentriv atomnykh elektrychnykh stantsii v zalezhnosti vid stupeniu boiezdatnosti syl okhorony" [A mathematical model to assess the degree of protection of the vital centers of the nuclear power stations depending on the degree of capability of protection], Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, Vol. 3(44), pp. 91-94.