1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(17)'2002
  5. Introduction and optimization of parameters of the hierarchic form of verisimilitude function representation at location information classification

Introduction and optimization of parameters of the hierarchic form of verisimilitude function representation at location information classification

V.Je. Savanevich, Je.V. Vetlugin
Annotations languages:


Description: In the article the hierarchic form of a record of a function of verisimilitude with the purposes of the relative description of sampling is offered and the procedure of optimisation of its parameters is offered.


Reference:
 Savanevych, V.E. and Vetluhyn, E.V. (2002), “Vvedenye y optymyzatsyia parametrov yerarkhycheskoi formы predstavlenyia funktsyy pravdopodobyia pry klassyfykatsyy lokatsyonnoi ynformatsyy” [Introduction and optimization of parameters of the hierarchic form of verisimilitude function representation at location information classification], Information Processing Systems, Vol. 1(17), pp. 27-33.