1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(17)'2002
  5. Design of decoding algorithm of algebraic geometric codes

Design of decoding algorithm of algebraic geometric codes

A.V. Severinov, A.A. Kuznetsov, V.V. Kurish
Annotations languages:

Decoding algorithm of algebraic and geometric codes constructed by the points of algebraic curve is considered in the article
Reference:
Severynov, A.V., Kuznetsov, A.A. and Kurysh, V.V. (2002), "Razrabotka alhorytma dekodyrovanyia alhebroheometrycheskykh kodov" [Design of decoding algorithm of algebraic geometric codes], Information Processing Systems, Vol. 1(17), pp. 161-163.