1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(17)'2002
  5. Storekeeping model at the determined constant of demand intensity

Storekeeping model at the determined constant of demand intensity

A.F. Lazutsky, S.V. Voroshilov
Annotations languages:


Description: The model of storekeeping at the determined constant of demand intensity is considered in the article.


Reference:
 Lazutskyi, A.F. and Voroshylov, S.V. (2002), “Model upravlinnia zapasamy pry determinovanii postiinii intensyvnosti popytu” [Storekeeping model at the determined constant of demand intensity], Information Processing Systems, Vol. 1(17), pp. 225-227.