1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(17)'2002
  5. Optimization of the algorithm determination in the transforming of the informational problems

Optimization of the algorithm determination in the transforming of the informational problems

I.V. Chumachenko, V.V. Kosenko
Annotations languages:


Description: The problem of the algorithm optimisation is considered in the article. The way of determination of the algorithm dipping and method of the working up algorithm system with the optimal dipping are offered.


Reference:
 Chumachenko, Y.V. and Kosenko, V.V. (2002), “Optymyzatsyia alhorytmycheskoho obespechenyia v zadachakh preobrazovanyia ynformatsyy” [Optimization of the algorithm determination in the transforming of the informational problems], Information Processing Systems, Vol. 1(17), pp. 248-252.